Firma, która otrzymała informację o wysokości ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) po ustawowym terminie, nie może z niej skorzystać.
Tak wynika z interpretacji wydanej przez PFRON (DW.050.1.2017.IGR) w sprawie art. 22b ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Przepis ten wskazuje, jakie sankcje grożą w przypadku wystąpienia określonych nieprawidłowości związanych z udzielaniem ulg we wpłatach na fundusz. Pracodawca, który wystąpił o wykładnię przepisów do PFRON, uważał, że dotyczą one tylko sprzedawcy towarów i usług, czyli podmiotu udzielającego ulgi, a nie mają konsekwencji dla klienta, który z niej korzysta.
Fundusz wskazał jednak, że nie ma racji w tej kwestii. Podkreślił, że ujawnienie nieprawidłowości zaistniałych po stronie sprzedającego nie pozostaje bez wpływu na kontrahenta i jego obowiązek dokonania wpłaty na PFRON. Jednocześnie wyjaśnia, jak te skutki wyglądają w odniesieniu do konkretnych uchybień zawartych w art. 22b ust. 1. Jednym z nich jest sytuacja, gdy firma udzielająca obniżeń przekazała informację o kwocie ulgi po upłynięciu ustawowego terminu (co do zasady powinno to nastąpić niezwłocznie po opłaceniu faktury, nie później niż do końca miesiąca przypadającego po tym, w którym przypadał termin płatności). Jeśli dojdzie do takiego opóźnienia, to sprzedawca musi wpłacić do PFRON karę w wysokości 10 proc. ulgi, o czym przesądza wprost art. 22b ust. pkt 2. Natomiast nabywca nie ma w ogóle możliwości skorzystania z takiej ulgi. Jeśli zaś już to zrobił, musi koniecznie złożyć korektę deklaracji określającej wpłatę na PFRON i dopłacić brakującą kwotę wraz z odsetkami.
Podobnie jest w przypadku nieprawidłowości z art. 22b ust. 1 pkt 3, a mianowicie gdy okaże się, że pracodawca nie ma prawa do udzielania ulg, bo nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Wtedy jego kontrahent również nie może wykorzystać obniżenia, a jeśli okoliczność ta została ujawniona już po jego zużytkowaniu, niezbędna jest korekta deklaracji i samej wpłaty na PFRON. Wreszcie taka modyfikacja musi być przeprowadzona, jeśli sprzedający zawyżył kwotę ulgi i przekazał ją nabywcy (art. 22b ust. 1 pkt 4). Natomiast żadnej odpowiedzialności po stronie kontrahenta nie powoduje sytuacja, w której sprzedawca nie uwzględnił wystawionej informacji o kwocie obniżenia w ewidencji udzielanych ulg (art. 22b ust. 1 pkt 1).