Planujemy zatrudnić pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o symbolu 03-L (zaburzenia słuchu) do pracy w dziale produkcyjnym. W jaki sposób powinniśmy dostosować jego stanowisko pracy, aby wypełnić obowiązki związane z bhp?
Stanowisko pracy pracownika produkcyjnego, którego niepełnosprawność jest związana z ograniczeniami słuchu, powinno być dostosowane pod względem technicznym w sposób zapewniający świetlne sygnalizowanie istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń.
Zgodnie z art. 207 par. 2 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności zobowiązany jest organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, a także reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.
W myśl art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych posiadanie orzeczenia o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, gdy stanowisko pracy jest przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej albo zatrudnienie ma formę telepracy.
W opisanym przypadku, w którym symbol 03-L oznacza zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, dostosowanie stanowiska pracy powinno polegać przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa resztek słuchu, jakie pracownik posiada. Powinno również zabezpieczać przed utratą inne zmysły, które umożliwiają pracownikowi kontakt ze światem.
Przystosowanie miejsca pracy dla potrzeb osób z tym rodzajem dysfunkcji będzie dotyczyło przede wszystkim warunków technicznych, do których zaliczyć można:
● stosowanie przez pracownika aparatu słuchowego,
● stosowanie ochronników słuchu w przypadku pracy w hałasie (jeżeli nawet nie zostały przekroczone dopuszczalne normy),
● stosowanie sygnalizatorów świetlnych i komunikatorów zastępujących komunikację dźwiękowa (gdy jest konieczna),
● stosowanie urządzeń elektroakustycznych w pomieszczeniach użytku zbiorowego,
● zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń na wypadek utraty równowagi (przy głuchocie percepcyjnej) – w przypadku pracy na wysokościach.
Organizując pracę osoby cierpiącej na tego rodzaju niepełnosprawność, należy ponadto zapewnić pracownikowi możliwość przekazywania i utrzymywania komunikacji innej niż głosowa (komunikator, sygnalizator świetlny) oraz wezwania osoby, która będzie go wspierać w procesie komunikacyjnym, np. przywoływacz świetlny.
Pracodawca powinien także zapewnić, aby:
● przy wykonywaniu pracy w miejscach niebezpiecznych dla życia lub zdrowia były stosowane czytelne sygnały świetlne,
praca na wysokości była wykonywana w towarzystwie asystenta zdolnego do pracy na wysokości, ze względu na możliwość utraty równowagi,
● współpracownicy osoby niepełnosprawnej byli przeszkoleni w zakresie komunikacji z osobami głuchoniemymi.
W celu dostosowania stanowiska pracy pracodawca może się zwrócić o pomoc do lekarza medycyny pracy, z którym ma podpisaną umowę na profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami. Jego wskazówki pomogą pracodawcy zapewnić komfort pracy niepełnosprawnemu pracownikowi, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów takiego działania.
Podstawa prawna
Art. 207 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Art. 4 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).