Pracownik w okresie pandemii przedłożył pracodawcy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na którym widnieje data ważności: 31 września 2021 r. Czy w świetle obowiązujących przepisów orzeczenie to jest ważne? Pracownik nie wystąpił o ponowne wydanie orzeczenia.

W opisanym przypadku ważność orzeczenia o niepełnosprawności zostaje przedłużona do 30 września 2024 r. Zgodnie z art. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dalej: ustawa o szczególnych rozwiązaniach) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po 5 sierpnia 2023 r. i przed 30 września 2024 r., zachowuje ważność do 30 września 2024 r. Okres ważności nie trwa dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

Warto dodać, że zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy o szczególnych rozwiązaniach decyzje, na mocy których przyznano prawo do uzależnionych od niepełnosprawności np. świadczeń rodzinnych, wydane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 1, zmienia się z uwzględnieniem określonego w art. 1 terminu ważności tych orzeczeń. ©℗