statystyki

12 najważniejszych pytań i odpowiedzi w sprawie 500 plus

autor: Agnieszka Brzostek11.02.2016, 07:00; Aktualizacja: 21.03.2016, 12:29
rodzina dzieci

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, który planowany jest na 1 kwietnia 2016 roku.źródło: ShutterStock

Coraz bliżej do uchwalenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która przyznaje rodzicom 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Przygotuj się i zobacz, co musisz zrobić, aby otrzymać świadczenie - tym bardziej, że pieniądze mają być wypłacane od 1 kwietnia.

Reklama


Reklama


Uwagi opozycji prawdopodobnie nie przejdą - a padały propozycje wprowadzenia zasady złotówka za złotówkę oraz górnego kryterium dochodowego>> - i Sejm przyjmie ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w formie proponowanej przez PiS.

Ile wyniesie świadczenie i jakie będą progi dochodowe?

Świadczenie w wysokości 500 złotych otrzyma więc każda rodzina na drugie i każde kolejne dziecko - świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.

Tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, pomoc będzie przekazywana także na pierwsze dziecko. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł na miesiąc.

500+: Poradnik dla dzieci i opiekunów >>>

Przy czym kryteria dochodowe uprawniające do wsparcia nie są ustalone na stałe - mają być weryfikowane co dwa lata.

Czy jeśli jestem rozwiedziony to otrzymam świadczenie?

Do świadczenia wychowawczego będą mieli prawo rodzice dzieci, opiekunowie prawni bądź opiekunowie faktyczni dziecka. Tak więc 500 zł otrzyma także rodzina zastępcza - będzie im przysługiwać na każde dziecko znajdujące się pod ich opieką. Dzieciom adoptowanym świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

W przypadku rozwodu, świadczenie będzie przysługiwać rodzicowi, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzice równo dzielą się opieką, mogą obydwoje złożyć wniosek, a wysokość świadczenia zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

Natomiast do rodziny patchworkowej, która oprócz dzieci z poprzednich związków ma co najmniej jedno wspólne dziecko, wliczane będą wszystkie dzieci. Tym samym 500 zł na pierwsze dziecko zostanie przyznane przy niskim dochodzie rodziny, a na pozostałe dzieci będzie przysługiwało bez względu na kryterium dochodowe.

Czy jako samotna matka otrzymam świadczenie?

Wsparcie otrzymają także osoby samotnie wychowujące dzieci, nawet jeśli nie mają ustalonych alimentów na dziecko - twierdzi ministerstwo>> Jeżeli samotny rodzic twierdzi, że dzieci wychowuje samodzielnie, ale nie potrafi tego udowodnić, to drugi rodzic nie jest wliczany do składu rodziny i nie są wymagane informacje o jego dochodzie.

Natomiast jeśli alimenty zostały zasądzone, są wliczane jako dochód przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Czy świadczenie otrzyma także cudzoziemiec?

Świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" otrzymają również cudzoziemcy, o ile mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące Polskę.

>>Czytaj też: Prokurat: 500+? Pieniądze wyrzucone w wyimaginowane dzieci

Warunkiem uzyskania świadczenia przez obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.

Czy jeśli pracuję za granicą to otrzymam 500 zł na dziecko?

Analogicznie ja w przypadku cudzoziemców - jeżeli tak stanowią przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym, obywatelowi polskiemu pracującemu za granicą także zostanie przyznane świadczenie wychowawcze.

Jednak jeśli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, 500 zł w Polsce już nie otrzyma. Ponadto rodzic ubiegający się o polskie świadczenie ma obowiązek informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Natomiast w przypadku, gdy rodzic składa wniosek o świadczenia rodzinne w kraju UE, w którym przebywa, to tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce, a ten przekazuje informacje do właściwej gminy.

Kiedy nie otrzymam 500 zł na dziecko?

500 zł na dziecko nie otrzymają również rodzice, których dziecko pozostaje w związku małżeńskim (jest to legalne, gdy skończy 17. lat) lub jest umieszczone w w instytucji, który zapewnia mu całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. Taką instytucją może być przykładowo dom pomocy społecznej, schronisko dla nieletnich czy szkoła wojskowa.

Pomocy nie dostanie też rodzina, jeśli dziecko samo jest uprawnione do świadczenia na własne dziecko (małoletnie matki)

Czy dostane świadczenie na 17-letnie dziecko?

Świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, to rodzina będzie traktowana jak z jednym dzieckiem - otrzyma świadczenie, jeśli będzie mieć odpowiedni dochód.

Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie będzie natomiast wliczane dziecko do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców. W tej sytuacji uwzględniane będą również dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Czy jeśli otrzymuję zasiłek macierzyński otrzymam też 500 zł?

Przy wyliczeniu dochodu na osobę w rodzinie na potrzeby 500 zł brane będą pod uwagę dochody uzyskiwane z różnego rodzaju świadczeń, w tym zasiłków i świadczeń rodzinnych. Przy ryczałcie - dochód na osobę w rodzinie będzie wyliczany na podstawie oświadczeń rodziców lub opiekunów.

Natomiast samo 500 zł nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, a to oznacza, że nie będzie miało wpływu na wypłatę zasiłków i świadczeń opartych o kryterium dochodowe. Chodzi zwłaszcza o świadczenia z pomocy społecznej i rodzinne, alimenty na dzieci, zasiłek macierzyński czy stypendia naukowe.

>>Czytaj też: 500 zł na dziecko: Rodzic na studiach doktoranckich również otrzyma świadczenie

Ponadto 500 zł ma być zwolnione z  podatku dochodowego, do rodziny trafi więc pełna kwota. Przy czym Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę świadczenia w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji.

Co muszę zrobić, by otrzymać świadczenie?

Rodzice lub opiekunowie dziecka, aby otrzymać świadczenie wychowawcze będą musieli złożyć wniosek w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, w zależności od miejsca zamieszkania osoby starającej się o pomoc. Będą ją bowiem wypłacać właśnie te urzędy, ośrodki pomocy społecznej lub gminne centra do realizacji świadczeń. Tylko w przypadkach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw.

Wniosek będzie można także złożyć przez internet, ale do złożenia wniosku online potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Jakie dane muszę podać we wniosku?

We wniosek oprócz danych takich jak imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny czy obywatelstwo rodziców i dzieci, trzeba także potwierdzić, że dzieciom nie przysługują inne świadczenia wychowawcze.

Nie trzeba natomiast podawać danych o dochodach (potrzebnych, gdy rodzice/opiekunowie starają się o świadczenie na pierwsze dziecko), gmina pozyska je bowiem sama - tak będzie w przypadku danych z urzędu skarbowego, jak i ZUS czy KRUS.

Do wniosku trzeba wreszcie dołączyć dodatkowe zaświadczenia i oświadczenia, niezbędne w indywidualnych sprawach, w tym m.in. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, w przypadku cudzoziemców - określonych zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia.

Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką (przekazem pocztowym).

Od kiedy możesz składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, który planowany jest na 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu (do 30 czerwca 2016 roku), rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

Do programu będzie co prawda można dołączyć w dowolnym momencie, ale w kolejnych miesiącach pieniądze będą wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

>>Czytaj też: Bartosz Marczuk o 500 plus: Na początku kwietnia ruszy nabór wniosków od rodziców

Świadczenie będzie przyznawane na rok, w cyklach - co do zasady cykl ma przypadać na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku.

Tylko więc pierwszy okres będzie dłuższy i ma trwać od 1 kwietnia 2016 r.  do 30 września 2017 r. - w ten sposób rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w roku, kiedy program wejdzie w życie.

Kiedy możesz stracić świadczenie?

Rodzice lub opiekunowie stracą świadczenie do dodatku na pierwsze dziecko, jeśli dochód w rodzinie wzrośnie powyżej 800/1200 zł na osobę w rodzinie.

>>Czytaj też: Początek problemów z 500 zł na dziecko: Pomorze zachodnie nie ma pieniędzy na projekt

Także jeśli beneficjenci będą marnotrawić świadczenie wychowawcze lub wydawać je niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Jeżeli urzędnicy uznają, że zaszła taka konieczność, wypłata dodatku zostanie wstrzymana lub zamieniona w całości lub w części na pomoc rzeczową (jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłaty za przedszkole czy kolonie).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

 • ja(2016-02-12 08:50) Odpowiedz 9026

  Jeśli jest dolny próg , to dlaczego nie ma górnego?!!!!!!!!!!!Bogaci będą bogatsi, dostaną kieszonkowe na wczasy , oczywiście za granicą,biedaki przepiją , niektórzy się cieszą , bo po co pracować?Jedynak to gorszy sort też?Niemcy dają na wszystkie dzieci !!!!!

  Pokaż odpowiedzi (6)
 • Zawiedziony PISEM(2016-02-16 16:34) Odpowiedz 8552

  zarabiam 2450zl a jest nas 3 i co ci co rarabiają 2350 na 3osoby i tak dostana 500 na dziecko to w ten sposob maja wiecej miesiecznie czyli 2850 - NO BRAWO , moje dziecko nie zasluguje bo zarabiam 100zl za duzo. Brawo PIS , a ostrzegali przed wami gdy glosowalismy na was !

  Pokaż odpowiedzi (7)
 • Alina (2016-02-13 10:03) Odpowiedz 5115

  Czy dostanę 500 zł na 16- letnie dziecko chore na astmę i alergię wieloważną (specjalna dieta i drogie leki), które ma lekki stopień niepełnosprawności, jestem rozwiedziona, moje dochody to zarobek netto ok. 1620 i alimenty na dziecko 500, razem = 2120. 2120:2=1060. Jedni mówią, że dostanę - bo obowiązuje mnie próg doch. 1200 a inni , że nie. Dużo pieniędzy idzie na leczenie mojej córki. Bardzo proszę o odpowiedź.

  Pokaż odpowiedzi (11)
 • Samotnie wychowująca mama(2016-02-13 19:07) Odpowiedz 4812

  Mam jedno dziecko, które samotnie wychowuję. Zarabiam 1300 zł netto i przysądzone mam 400 zł alimentów czy w tym przypadku mogę starać się o 500+ na córkę ? Czy alimenty wliczają się do dochodu ? Dziękuję za odpowiedź.

  Pokaż odpowiedzi (5)
 • Zosia (2016-02-14 18:01) Odpowiedz 4417

  Czy ktoś wie czy zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek za rezygnację z pracy aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem jest wliczany do dochodu przy staraniu się o 500 na pierwsze dziecko .

  Pokaż odpowiedzi (3)
 • Rysio(2016-02-13 11:02) Odpowiedz 3521

  Jestem ojcem dwojga dzieci, z tym, ze mam je z różnymi kobietami. Pierwsza, 15-letnia córka, nie mieszka ze mną, a ze swoją matką, widuję się z nią regularnie i płacę na nią alimenty. Druga córka razem z moją obecną kobietą, (która nie ma innych dzieci poza naszym jednym), mieszkają ze mną i prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe. Czy w takim przypadku będę mógł się starać się o wypłatę tego świadczenia na drugie moje dziecko z obecnego związku?

  Pokaż odpowiedzi (10)
 • Mama(2016-02-11 22:14) Odpowiedz 3313

  Mam dwoje dzieci . Jedna córka w lipcu będzie miała 18 lat młodsza 13 lat. Czy będę mogła starać się o te 500 zł? I czy to prawda że jeśli będzie te 500zł sraci się zasiłek rodzinny jak i stypendia?

  Pokaż odpowiedzi (3)
 • Stasia(2016-02-11 14:25) Odpowiedz 3313

  Dochód 800 zł na członka rodziny, to dochód brutto , czy netto?

  Pokaż odpowiedzi (4)
 • pytanie(2016-02-19 05:12) Odpowiedz 3025

  Ja i żona pracujemy na czarno. Wyciągamy łącznie 8000 / mc. Ale oficjalnie nie mamy żadnego dochodu. Mamy jedno dziecko. Gdzie możemy odebrać nasze pieniądze?

  Pokaż odpowiedzi (5)
 • Gossi(2016-02-11 20:49) Odpowiedz 2820

  Czy jeżeli jestem w nieformalnym związku i mamy wspólne dziecko (obydwoje mamy prawo do dziecka) to czy ojciec dziecka sam może wystąpić o zasiłek. Czy będą potrzebne też moje dochody?

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • gosc(2016-03-02 17:46) Odpowiedz 2614

  A co jesli rodzina ma 8 dzieci czy oni distana 4 tys? To do pracy nie pujda juz nigdy bo jeszcze z mopsu dostana i rodzinne zyc nie umierac

  Pokaż odpowiedzi (4)
 • utopek(2016-02-11 14:23) Odpowiedz 2013

  No to teraz te dzieci będą nazywane cinquecento !

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • ada(2016-02-26 18:04) Odpowiedz 167

  Czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz zasiłek rodzinny wliczają się do dochodu w programie rodzina 500+?

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • zuza(2016-02-16 20:20) Odpowiedz 145

  Jestesmy 4-osobowa rodzina.Dzieci 18 i 10 lat.Dziecko 18 letnie ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.Czy starając się o 500+ na młodsze dziecko możemy się zalapac na kryterium dochodowe 1.200(ponieważ 800 nam przekracza)?

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • maddi(2016-02-11 20:19) Odpowiedz 126

  Witam,przeglądałam różne artykuły i fora. Jestem matką samotnie wychowującą dziecko,mój były mąż nie żyje. Jak się później okazało mojemu synowi nie przysługuje renta,naszym jedynym źródłem utrzymania jest moja pensja. Czy mojemu dziecku będzie przysługiwać owe 500 zł?

 • Kamila(2016-02-12 22:01) Odpowiedz 84

  Jeśli mam dziecko w wieku 2 lat i w wieku 8 lat dostane 500zł

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • TAKCZYNIE (2016-02-13 16:53) Odpowiedz 720

  Tak naprawdę nikt nic nie wie. Wczoraj dzwoniłam do ministerstwa i do klubu PIS z pytaniem czy alimenty wliczają się do dochodu gdy chcę się starać o 500,- na pierwsze dziecko. W klubie pis poprosili mnie o tel za pół godziny bo chcą się zorientować.....jak zadzwoniłam to usłyszałam, że najprawdopodobniej nie, nie że na pewno nie tylko najprawdopodobniej. Pani w ministerstwie powiedziała, że alimenty nie będą się liczyły do dochodu ale kiedy zapytałam o jej nazwisko to owszem podała je ale wtedy usłyszałam, że alimenty nie powinny się liczyć do dochodu ale nie było już, że na pewno się nie będą liczyć. I NADAL POZOSTAJE PYTANIE CZY ALIMENTY NA DZIECI BĘDZIE TRZEBA WLICZYĆ DO DOCHODU PRZY STARANIU SIĘ O 500,- NA PIERWSZE DZIECKO CZY TEŻ NIE?????

  Pokaż odpowiedzi (4)
 • GallAnnonim(2016-02-13 17:39) Odpowiedz 63

  Witam mamy z żoną syna (jedynak) ma 7 miesięcy od stycznia żona pobiera na dziecko 1000 zł miesięcznie do ukończenia 1 roku życia czyli do lipca. Czy jeżeli złożymy wniosek o 500 zł będziemy otrzymywać w sumie 1500 miesięcznie do lipca.Czy może stracimy 1000 zł i będziemy mogli pobierać tylko te 500 zł,a może w ogóle nie będziemy mogli pobrać 500 zł,bo pobieramy już 1000zł.... PS. Ja zarabiam niecałe 2 tyś zł miesięcznie netto żona nie pracuje. Proszę o odpowiedź bo nie mogę nigdzie znaleźć co kiedy pobiera się już jeden zasiłek ten w wysokości 1000 zł do ukończenia 1 roku życia. POZDRAWIAM

  Pokaż odpowiedzi (3)
 • gruby(2016-03-03 15:25) Odpowiedz 63

  Syn w grudniu bedzie miał 18 lat wychowuję go sama i po podliczeniu dochodu i alimentów mieszcze się w przedziale 800zł na osobę czy na te pare miesiecy mój syn tez dostanie 500zł ?

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • martita(2016-02-24 19:34) Odpowiedz 62

  Mam. Dwoje dzieci na corke mam. Alimenty a z ojcem syna zyje.nasz. dochod z alimentami nie przekracza 800zl.czy bede mogla ubiegac sie na 500zl na corke?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane