Jeśli rodzic będzie starał się o świadczenie wychowawcze tylko na drugiego i kolejnego potomka, nie będzie wypełniał wniosku w całości. Przyznanie świadczenia w takim przypadku nie będzie bowiem zależeć od kryterium dochodowego.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. W załączniku nr 1 do tego aktu prawnego znalazł się wzór wniosku o przyznanie 500 zł na dziecko, który rodzice będą składać po 1 kwietnia br., kiedy ma ruszyć rządowy program wspierania rodzin. Formularz jest taki sam zarówno dla rodziców starających się o świadczenie na pierwsze (lub jedyne) czy tylko na drugie i kolejne dzieci. Różny będzie natomiast zakres podawanych w nim danych. Jeżeli bowiem rodzic wnioskuje o 500 zł na pierwsze dziecko, gmina będzie sprawdzać, czy spełnione jest kryterium dochodowe do jego uzyskania. W związku z tym konieczne będzie podanie danych osób wchodzących w skład rodziny, czyli ich imion, nazwisk, numerów PESEL, stopnia pokrewieństwa oraz dodatkowo nazwy urzędu skarbowego. Dzięki temu gmina za pośrednictwem systemu informatycznego Emp@tia uzyska dane o ich dochodzie.
– We wzorze wniosku, który został dołączony do projektu ustawy skierowanej do Sejmu, nie było rubryki, gdzie byłyby wskazywane informacje o członkach rodziny. Bez tego nie moglibyśmy przyznawać świadczeń na pierwsze dziecko, bo nie byłoby wiadomo, czyje dochody powinny być uwzględniane i przez ile osób należy je dzielić. Dobrze, że formularz został poprawiony – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Rodzice starający się o 500 zł na najstarsze z niemających jeszcze 18 lat potomków będą też zaznaczać, do jakiego organu są odprowadzane składki zdrowotne, wpisywać roczną kwotę alimentów płaconych na rzecz innych osób oraz podawać, czy doszło u nich do uzyskania lub utraty dochodu. Ponadto w związku z tym, że nie każdą informację o wysokości zarobków gmina weryfikuje samodzielnie, do wniosku trzeba będzie dołączyć oświadczenie o dochodzie, który podlega pod ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych oraz takim, od którego należności do fiskusa w ogóle nie są odprowadzane. Wzory tych dokumentów są określone w załącznikach nr 2 i 3.
Z kolei rodzice, którzy składają wniosek o 500 zł wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, będą musieli wprawdzie podać dane o osobach wchodzących w skład rodziny, ale bez informacji o urzędzie skarbowym. Nie będą ich też obowiązywały inne rubryki związane z sytuacją dochodową.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia