Pracownik otrzyma zasiłek chorobowy także za dni wolne od pracy, jeśli zostały one objęte zwolnieniem lekarskim. Jednak za okres urlopu bezpłatnego czy wychowawczego świadczenie nie przysługuje.

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego - chodzi zarówno o ubezpieczenie obowiązkowe (głównie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę), jak i dobrowolne (między innymi osoby zatrudnione na umowie zlecenia). W obydwu przypadkach nabycie prawa do zasiłku chorobowego jest uzależnione od posiadania odpowiedniego okresu ubezpieczenia, czyli tzw. okresu wyczekiwania. Ile wynoszą okresy wyczekiwania za zasiłek chorobowy, dowiesz się tutaj>>

Przy czym zasiłek chorobowy (lub wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy) przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym także za soboty, niedziele i święta. Jeżeli więc okres choroby orzeczony w zwolnieniu lekarskim obejmuje także dni wolne dla pracownika, to pomimo że pracownik normalnie nie świadczyłby wtedy pracy (zgodnie z rozkładem pracy zatrudnionego), to i tak otrzyma świadczenie chorobowe.

Choroba na urlopie wypoczynkowym

Co roku pracownikowi przysługuje także nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy. Jego długość zależy od stażu pracy - jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, dowiesz się tutaj>>

W przypadku choroby pracownika jeszcze przed zaplanowanym urlopem, pracodawca musi obligatoryjnie wypoczynek podwładnego przełożyć. Jeśli pracownik zachorował już w trakcie urlopu, wypoczynek musi zostać przerwany, a urlop zostaje podzielony na części - niewykorzystaną część pracodawca musi udzielić podwładnemu w terminie późniejszym. Po zakończeniu choroby pracownikowi przysługują niewykorzystane dni urlopu - w terminie ustalonym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Czy trzeba odbierać telefony od szefa w czasie urlopu, przeczytasz tutaj>>

Za wykorzystaną część urlopu wypoczynkowego pracownik otrzymuje wynagrodzenie urlopowe, natomiast za okres choroby w czasie przerwanego urlopu - wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Co z innymi urlopami

Zasiłek nie przysługuje już jednak pracownikowi, który zachoruje, gdy przebywa na urlopie bezpłatnym. W czasie urlopu bezpłatnego zawieszeniu ulegają bowiem prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. A to oznacza, że z jednej strony pracodawca nie musi wypłacać podwładnemu wynagrodzenia i innych świadczeń (więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>), ale jednocześnie firma nie opłaca za zatrudnionego składek na ubezpieczenie społeczne - a bez ubezpieczenia chorobowego pracownik traci prawo do świadczeń chorobowych.

Podobnie przy urlopie wychowawczym - brak ubezpieczenia chorobowego nie uprawnia danej osoby do świadczeń z tego tytułu.

Także w przypadku urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy, ponieważ nie ma możliwości pobierania dwóch świadczeń jednocześnie ani przerwania pobierania zasiłku macierzyńskiego, by otrzymywać zasiłek chorobowy.

Jeżeli jednak niezdolność do pracy trwa nadal po zakończeniu tych urlopów, pracownik zasiłek chorobowy otrzyma.