Obowiązująca od początku tego miesiąca nowelizacja przepisów ustawy rehabilitacyjnej spowodowała konieczność zmian w formularzach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ich nowe wzory określają cztery rozporządzenia ministra rodziny pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r.
Pierwszym z nich jest rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 951). To w nim zawarte są druki Wn-D oraz INF-D-P wymagane od pracodawców starających się o dopłaty do pensji. W związku z tym, że od 1 lipca mają oni możliwość wnioskowania o subsydia płacowe na osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w trakcie zatrudnienia, to kwestia ta wymagała uwzględnienia w wspomnianych formularzach.
– Pracodawca, który chce wnioskować o dopłatę do pensji takiej osoby, powinien w pozycji nr 48 w druku INF-D-P wpisać „Tak” – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Reklama
Drugim z wprowadzonych właśnie aktów prawnych zmienia rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 941). O tę formę wsparcia mogą starać się osoby prowadzące działalność gospodarczą i rolnicy, którzy w tym celu wypełniają druki: WN-U-G i WN-U-A. Od tego miesiąca warunkiem uzyskania zwrotu pieniędzy jest to, aby wniosek o refundację został złożony dopiero po opłaceniu składek w całości. Pod tym kątem doprecyzowane zostały więc objaśnienia informujące, jak wypełnić formularze: nr 13 w druku WN-U-G i nr 7 w druku WN-U-A. Jak wyjaśnia PFRON, formularze z obydwu wymienionych wyżej rozporządzeń powinny być stosowane nie tylko w przypadku bieżąco składanych wniosków, ale też korekt za poprzednie okresy sprawozdawcze.

Reklama
Trzecim nowym aktem wykonawczym jest rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. poz. 956). W nim z kolei zawarte są wzory druków z serii DEK, do których został dodany zupełnie nowy formularz oznaczony jako DEK-II-u. Pracodawca będzie go musiał wypełnić np. wtedy, gdy nieprawidłowo wyliczy kwotę ulgi we wpłatach na PFRON.
Ostatnim aktem jest rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 938), które zawiera formularze z serii INF. Wymagały one modyfikacji m.in. dlatego, że grupa podmiotów, które nie muszą płacić na PFRON, została poszerzona o zakłady opiekuńczo-lecznicze.