W ABC sp. o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku. Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota tych dofinansowań wynosi 4000 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Czy na płatniku ciążą jakieś obowiązki składkowe?
Dofinansowanie nie jest zapisane w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lecz w regulaminie wynagradzania. Ponadto nie zostało uzależnione od sytuacji materialnej pracowników, a zatem poniesione wydatki nie spełniają kryterium socjalnego. Wobec tego stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, a pracodawca powinien wypłacić dofinansowanie ze środków obrotowych. Przychód ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niektóre przychody zostały wyłączone z podstawy wymiaru składek na mocy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zależnie od źródła finansowania można do tego zaliczyć dofinansowanie do wypoczynku dzieci. Niestety nie zalicza się do tego zwolnienia wypłat ze środków obrotowych – podlegają one oskładkowaniu. Oznacza to, że pracodawca powinien odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane przez pracownika oraz dopłacić swoją część składek na ZUS. Żaden przepis nie wyłącza z oskładkowania dopłat do wypoczynku pracownika ani jego rodziny finansowanych ze środków obrotowych. [ramka]
Dla pracodawcy składki w części przez niego finansowanej, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszt uzyskania przychodu. Są elementem wynagrodzenia pracownika – podatkowe skutki dofinansowania będą omówione 4 lipca w tygodniku Podatki i Księgowość nr 127.