Pojawianie się dziecka to przełom w każdej rodzinie, nie tylko od względem emocjonalnym, ale także finansowym. Niemowlę generuje spore wydatki, dlatego wiele pracownic stara się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego. Jak to zrobić?

Kto może otrzymać zasiłek macierzyński?

O zasiłek macierzyński mogą starać się nie tylko rodzice biologiczni i adopcyjni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem koniecznym jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.

Z jakiego tytułu wypłacany jest zasiłek macierzyński i przez jaki okres przysługuje?

Zasiłek macierzyński nie przysługuje jedynie przez okres urlopu macierzyńskiego. Jest związany z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, ale obejmuje okresy wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem, czyli:
● urlopu macierzyńskiego, czyli za:
○ 20 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione jedno dziecko,
○ 31 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione dwoje dzieci,
○ 33 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione troje dzieci,
○ 35 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione czworo dzieci,
○ 37 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione pięcioro i więcej dzieci,
● urlopu tacierzyńskiego - za urlop, którego nie wykorzystała matka dziecka,
● urlopu rodzicielskiego, czyli za:
○ 32 tygodni - w przypadku urodzenia lub przysposobienia jednego dziecka,
○ 34 tygodni - w przypadku urodzenia lub przysposobienia dwójki lub więcej dzieci,
● urlopu ojcowskiego - przysługuje za 14 dni tego urlopu.


Zasiłek macierzyński - niezbędne dokumenty

Uzyskanie zasiłku macierzyńskiego wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Pracodawcy należy dostarczyć:
● zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem;
● skrócony odpis aktu urodzenia - po porodzie;
● oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka,
● oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie;
● zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zawierające datę urodzenia dziecka.
Pracodawca załącza do wymienionych dokumentów zaświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim, które ma informować o długości udzielonego urlopu i zazwyczaj składane jest w formie połączonego wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski.

Pracownik-ojciec, który stara się o udzielenie urlopu ojcowskiego i chciałby otrzymywać za ten czas zasiłek macierzyński, powinien przedstawić pracodawcy następujące dokumenty:
● odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka,
● oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,
● wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu).


Pracodawca, podobnie jak w przypadku zasiłku macierzyńskiego pobieranego za czas przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim, przekazuje do ZUS wszystkie powyższe dokumenty i dołącza do nich zaświadczenie o udzieleniu pracownikowi urlopu ojcowskiego, także w formie wniosku o udzielenie tego urlopu. Na wniosku musi się jednak znaleźć adnotacja o udzieleniu urlopu oraz podpis pracodawcy.

W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do jego wypłaty niezbędne jest każdorazowe przedstawienie zaświadczenie płatnika składek. Wystawia się je na druku:
● ZUS Z-3 - dla pracowników;
● ZUS Z-3b - dla ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownymi;
● ZUS Z-3a - dla pozostałych ubezpieczonych.


Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Jeżeli pracownica chce wykorzystać urlop rodzicielski, nie później niż 21 dni po porodzie powinna złożyć wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński będzie wynosił 100% za okres urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, jeżeli nie będzie wnioskowała od razu o przyznanie przysługujących jej urlopów. Za pozostałą część urlopu rodzicielskiego zasiłek zostanie jednak obniżony do wysokości 60% podstawy wymiaru.

Andrzej Lazarowicz, Prezes Web Innovative Softwere Sp. z o.o.