Od 1 czerwca 2016 r. pracownica korzysta z urlopu rodzicielskiego. Od 30 czerwca jej dziecko przebywa w szpitalu. Czy zatrudniona może przerwać urlop rodzicielski? Czy firma musi uwzględnić jej wniosek o przerwanie urlopu?Odpowiada Alicja Pawelec, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.:

Pracownica korzystająca z urlopu rodzicielskiego ma prawo złożyć pracodawcy wniosek o przerwanie urlopu w przypadku hospitalizacji jej dziecka. Uprawnienie takie przysługuje od 2 stycznia 2016 r.

Wcześniej zatrudnione mogły jedynie przerwać urlop macierzyński, jeżeli po porodzie wykorzystały 8 tygodni macierzyńskiego, a ich dzieci przebywały w szpitalu.

Obecnie zatrudniona może złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy i dołączyć do niego zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt przebywania dziecka w szpitalu oraz datę rozpoczęcia jego hospitalizacji.

Przerwa w wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego następuje na okres pobytu dziecka w szpitalu. Ponowne korzystanie z urlopu przerwanego hospitalizacją następuje niezwłocznie po wyjściu podopiecznego ze szpitala (uprawnienie to nie zostaje przerwane nawet w przypadku, gdyby okres hospitalizacji był znaczny).

Zatrudniający nie posiada wiedzy o dacie zakończenie pobytu w szpitalu, zatem pracownica powinna go zawiadomić o wypisaniu dziecka z placówki i załączyć stosowny dokument lekarski potwierdzający taką datę. Jeżeli warunki powyższe zostały spełnione – wniosek jest dla firmy wiążący. Należy pamiętać, że w przypadku przerwania urlopu pracownica powinna przystąpić do wykonywania obowiązków. Nie korzysta już z rodzicielskiego, więc obowiązują ją zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy, włączając w to również zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem. Jeżeli matka na okres opieki szpitalnej przerwie rodzicielski i dostarczy zaświadczenie ZUS ZLA, uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku, gdyby zwolnienie lekarskie dotyczyło okresu wcześniejszego niż data przerwania urlopu rodzicielskiego, wówczas pracownicy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński, a nie opiekuńczy. Pierwszy z wymienionych wyłączy prawo do zasiłku opiekuńczego, bo przysługuje on ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, m.in. nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14. Pracownica przebywająca na rodzicielskim nie świadczy pracy, zatem nie dotyczą jej przesłanki do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego.