W 2024 roku dwukrotnie wzrasta płaca minimalna. Od 1 stycznia do kwoty 4.242 zł, zaś od 1 lipca do kwoty 4.300 zł. W 2024 roku również dwukrotnie wzrasta minimalna stawka godzinowa. Jaka jest podstawa prawna wzrostu minimalnej stawki godzinowej? Ile wynosi ona obecnie? O ile wzrośnie od lipca? Sprawdź poniżej!

Jaka jest podstawa prawna podwyżki minimalnej stawki godzinowej?

Przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewidują, że w przypadku gdy w kolejnym roku prognozowany wskaźnik cen wyniesie co najmniej 105%, wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej.

Prognozowany wskaźnik cen ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na 2024 rok został ustalony na poziomie 106,6%.

Zgodnie więc z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, płaca minimalna w 2024 roku wzrasta dwukrotnie.

Ile obecnie wynosi minimalna stawka godzinowa?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, minimalna stawka godzinowa wynosi od 1 stycznia 2024 roku 27,70 zł brutto (około 25 zł netto).

O ile minimalna stawka godzinowa wzrośnie od lipca?

Od 1 lipca 2024 roku nastąpi podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do kwoty 28,10 zł brutto. Oznacza to wzrost o 0,40 zł względem stawki 27,70 zł, która obowiązuje obecnie.

Czym jest minimalna stawka godzinowa?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej to kwota, która przysługuje zleceniobiorcy za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług. Podlega ona opodatkowaniu i oskładkowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach.

Od kiedy obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Od dnia 1 stycznia 2017 roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa, która dotyczy pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.