Jej aktualizacja może nastąpić po zakończeniu absencji pracownika, więc pracodawca nie musi jej wysyłać osobom przebywającym na urlopie lub zwolnieniu lekarskim. Ze stanowiska resortu pracy wynika również, że w informacji tej trzeba wymienić także świadczenia jednorazowe.

Zmieniona od 26 kwietnia 2023 r. informacja o warunkach zatrudnienia określona w art. 29 par. 3 pkt 1 kodeksu pracy, którą każdy pracownik powinien otrzymać w terminie siedmiu dni od dnia dopuszczenia do pracy, ciągle budzi wątpliwości i dla działu kadr jest bardzo trudnym dokumentem do sporządzenia. W stanowisku z 30 stycznia 2024 r. wydanym dla DGP Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na dwa kolejne pytania w tej sprawie – jedno dotyczące treści informacji, a drugie – zasad jej aktualizowania. Ponadto resort wyjaśnił wątpliwość dotyczącą stażu niezbędnego do złożenia przez pracownika wniosku o zmianę warunków zatrudnienia, o którym mówi art. 293 k.p.

Po powrocie do pracy

Zasady aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia określa art. 29 par. 33 k.p., zgodnie z którym pracodawca musi poinformować pracownika o zmianach w postaci papierowej lub elektronicznej. Co ważne, aktualizacja informacji jest obligatoryjna w dwóch przypadkach:

  • gdy uległy zmianie warunki zatrudnienia opisane w informacji wręczonej pracownikowi oraz
  • gdy pracownik ma zostać objęty nowym układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym.

Zgodnie z przepisem przekazanie informacji ma nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Obowiązek aktualizacji nie dotyczy tylko przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi.

W praktyce wątpliwości budzi niezwłoczna konieczność aktualizacji, co jest zadaniem trudnym do wykonania przez służby kadrowe, gdyż w dużych organizacjach jedna osoba powinna ciągle śledzić wszystkie zmiany w organizacji i dokonywać aktualizacji informacji. W przypadku zmian o charakterze masowym wprowadzanych w całej organizacji lub w jej dużej części pojawiła się wątpliwość, jak się zachować w stosunku do osób długotrwale nieobecnych, czy je także należy informować w trakcie nieobecności, wysyłając np. aktualizację pismem poleconym, czy też możliwe jest przygotowanie aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia i wręczenie jej pierwszego dnia pracy po powrocie z absencji? W swoim stanowisku z 30 stycznia br. MRPiPS przyjęło, że nie ma przeszkód, aby taka nowa informacja została przekazana po powrocie do pracy. Takie stanowisko wydaje się rozsądne i nie komplikuje i tak już niełatwej sytuacji pracowników działów kadr.

Także odprawa emerytalno-rentowa

Jednym z trudniejszych do wypełnienia punktów w informacji o warunkach zatrudnienia jest punkt dotyczący przysługujących pracownikowi składników wynagrodzenia oraz świadczeń pieniężnych i rzeczowych (art. 29 par. 3 pkt 1 lit. h k.p.). W odniesieniu do tego punktu wydano już kilka oficjalnych interpretacji i zarówno PIP, jak i MRPiPS przyjęły, że w tym miejscu należy wypisać także składniki wynagrodzenia i świadczenia wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących. Tym razem w stanowisku z 30 stycznia 2024 r. resort pracy doprecyzował jeszcze, że w ramach takich składników należy ująć także składniki o charakterze jednorazowym, takie jak: odprawa emerytalno-rentowa, odprawa ekonomiczna, czyli wynikająca ze zwolnień pracowników z przyczyn ich niedotyczących, lub ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Zatem ten punkt informacji znowu się wydłuża i lista ujmowanych w nim elementów jest już bardzo długa, bo zawiera już w niektórych firmach nawet kilkanaście lub więcej elementów.

Wniosek o zmianę warunków

Po zmianach wprowadzonych do k.p. od 26 kwietnia 2023 r. pracownik, który jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy, może raz w roku kalendarzowym wystąpić do niego z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o:

  • zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub
  • bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 293 k.p.). ©℗

Stanowisko MRPiPS z 30 stycznia 2024 r. w sprawie informacji o warunkach zatrudnienia i wniosku o zmianę warunków zatrudnienia

ikona lupy />
nieznane

DGP: W jakiej dacie powinna nastąpić aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 par. 3 k.p. w przypadku zmian dotyczących ogółu załogi, np. wprowadzenia nowego składnika wynagrodzeń, likwidacji składnika wynagrodzeń – w stosunku do pracowników chorych lub przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem, urlopach bezpłatnych? Czy aktualizacja może nastąpić w pierwszym dniu po powrocie do pracy z absencji? Czy aktualizację należy wysłać pocztą do pracownika na jego adres do korespondencji w trakcie absencji?

MRPIPS: Zgodnie z art. 29 par. 33 k.p. pracodawca informuje pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianie warunków zatrudnienia, o których mowa w par. 3, a także o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi.

Obowiązek informacyjny wynikający z ww. przepisu ma charakter indywidualny, a więc pracodawca musi zadbać, aby odpowiednia informacja dotarła do konkretnego pracownika (w odróżnieniu od przepisów prawa pracy wymagających jedynie podania danych informacji do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy). W związku z powyższym informacja o zmianie warunków zatrudnienia, o których mowa w art. 29 par. 3 k.p., a także o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym, powinna zostać przekazana konkretnemu pracownikowi, w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią.

W przypadku gdy zmiana warunków zatrudnienia, o których mowa w ww. przepisie, następuje w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika spowodowanej np. chorobą pracownika, korzystaniem przez niego z jednego z urlopów związanym z rodzicielstwem, czy też z urlopu bezpłatnego, wydaje się, że nie ma przeszkód prawnych, aby poinformowanie pracownika o zmienionych warunkach zatrudnienia nastąpiło w dniu powrotu pracownika z urlopu.

DGP: Czy w treści informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 par. 3 pkt 1 lit. h k.p. dotyczącym świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy należy wypisać świadczenia jednorazowe, takie jak: odprawa emerytalno-rentowa, odprawa ekonomiczna, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy?

MRPIPS: Stosownie do art. 29 par. 3 pkt 1 lit. h k.p. w brzmieniu ustalonym ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641), która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., pracodawca informuje pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, co najmniej o innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 29 par. 3 pkt 1 lit. h k.p., dotyczy informacji o składnikach wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy (w tym o wynagrodzeniu za przestój, dodatku za pracę w porze nocnej, etc.), postanowień regulaminów oraz układów zbiorowych pracy. Wydaje się, że informacja o prawie do odprawy rentowej lub emerytalnej, odprawie pieniężnej z ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz o ekwiwalencie pieniężnym za urlop wypoczynkowy powinna wchodzić w zakres informacji o warunkach zatrudnienia (tj. mieścić się w pojęciu świadczeń pieniężnych) i być w niej ujęta poprzez powołanie odpowiednich przepisów np. kodeksu pracy.

DGP: Czy do stażu pracy niezbędnego do złożenia wniosku z art. 293 k.p. wlicza się wcześniejszy okres zatrudnienia pracownika u tego pracodawcy, jeśli była przerwa pomiędzy tymi okresami zatrudnienia, czy w takim przypadku bierze się pod uwagę tylko drugi stosunek pracy?

MRPIPS: Zgodnie z art. 293 par. 1 k.p. pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy; nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

W odniesieniu do wymogu zatrudnienia w wymiarze co najmniej 6 miesięcy omawiany przepis nie ustanawia warunku nieprzerwanego zatrudnienia pracownika. Przy obliczaniu stażu niezbędnego do złożenia omawianego wniosku należy więc uwzględnić także okres wcześniejszego zatrudnienia u danego pracodawcy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest uprawnione do ustalania i wydawania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa oraz dokonywania rozstrzygnięć w konkretnych stanach faktycznych powstałych na gruncie stosowania przepisów prawa. W związku z tym przedstawiane poglądy prawne nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów i inspektorów pracy.

Nie dotyczy to jednak pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy zgodnie z tym przepisem wlicza się także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. W związku z takim brzmieniem przepisu pojawiła się praktyczna wątpliwość, czy należy także odliczyć wcześniejsze okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy? W omawianym stanowisku MRPiPS stwierdziło, że jak najbardziej należy to zrobić, gdyż przepis nie uzależnia uprawnienia do złożenia wniosku od nieprzerwanego zatrudnienia pracownika.

Takie stanowisko daje potencjalnie możliwość złożenia wniosku szybciej pracownikom powracającym do pracy w danej organizacji, a teoretycznie taki wniosek mógłby nastąpić również w pierwszym miesiącu zatrudnienia, jeśli w trakcie poprzedniego stosunku pracy przekroczony był sześciomiesięczny staż pracy. Wtedy bowiem od początku kolejnego zatrudnienia pracownik spełnia kryterium stażowe. Sytuacja będzie zależała więc tylko od tego, jaką umowę o pracę będzie miał pracownik powracający.

Przykład

Umowa na okres próbny inaczej traktowana niż inne umowy

W marcu 2024 r. pracodawca zatrudnił ponownie trzech pracowników, którzy już u niego wcześniej pracowali, i otrzymali oni:

• pracownik nr 1 – umowę na okres próbny, gdyż zmienił rodzaj pracy i został zatrudniony na inne stanowisko niż wcześniej, mimo że już pracował u pracodawcy przez trzy lata;

• pracownik nr 2 – umowę na czas określony 11 miesięcy, gdyż w okresie poprzedniego zatrudnienia od 2018 r. wykorzystano umowę na okres próbny i jedną umowę na czas określony na 24 miesiące;

• pracownik nr 3 – umowę na czas nieokreślony, gdyż w okresie poprzedniego zatrudnienia wykorzystano okres próbny i 33 miesiące umów na czas określony, a pracownik został zatrudniony na to samo stanowisko pracy.

Pierwszy pracownik może złożyć wniosek o zmianę warunków zatrudnienia dopiero po zakończeniu umowy na okres próbny, a dwaj kolejni pracownicy od początku nowego zatrudnienia spełniają warunki do złożenia wniosku o zmianę warunków zatrudnienia i mogą to zrobić nawet w pierwszym miesiącu pracy. ©℗

Podstawa prawna

• art. 29 par. 3, art. 293 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)