Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Przyznał on byłemu policjantowi takie wyrównanie. To oznacza, że funkcjonariusze, którzy mieli obliczone ekwiwalenty na podstawie przepisów zanegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, mogą ubiegać się o zaległe pieniądze.

Wyrok trybunału zmienia sytuację

Były policjant zwrócił się do komendanta miejskiego policji w Krakowie o wypłacenie mu wyrównania ekwiwalentu otrzymanego w związku ze zwolnieniem ze służby.

Policjant został zwolniony 3 kwietnia 2013 r. na podstawie rozkazu z 6 marca 2013 r. Wypłacono mu ekwiwalent ustalony przy zastosowaniu przelicznika w wysokości 1/30 miesięcznego uposażenia. Taki przelicznik przewidywał art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 171; dalej: u.o.p.) w brzmieniu obowiązującym w dniu wypłaty.

Jednak 30 października 2018 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/15), w którym TK uznał, że przepis ten w części, w której przewidywał wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy w wymiarze 1/30 miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z konstytucją. Zdaniem byłego policjanta oznaczało to, że należy mu się wyrównanie do kwoty ekwiwalentu, bo powinna ona zostać obliczona przy użyciu korzystniejszego przelicznika.

Komendant miejski odmówił, podobnie jak komendant wojewódzki. Sprawa trafiła więc do sądu. WSA w Krakowie uchylił decyzję komendanta wojewódzkiego, a NSA przekazał sprawę do ponownego rozpoznania komendantowi miejskiemu. Ten jednak powtórnie odmówił wypłaty wyrównania ekwiwalentu. Stwierdził, że orzeczenie TK uniemożliwia zmianę przelicznika wysokości ekwiwalentu dla byłych policjantów ze względu na znowelizowanie przepisów ustawy o policji z 1 października 2020 r., które nie dopuszczają do zmiany wysokości przelicznika ekwiwalentu.

Jego zdaniem to, że po orzeczeniu TK utraciła moc część art. 115a u.o.p., w której jest mowa o wielkości przelicznika, nie powoduje, że byli policjanci mają prawo do ekwiwalentu w innej wysokości, np. obliczonego według przelicznika 1/21 lub 1/22 części miesięcznego uposażenia. Taki przelicznik stosuje się w przypadku innych służb mundurowych. Prawa tego nie przyznały im również znowelizowane przepisy u.o.p., które obowiązują od 1 października 2020 r. i zostały wprowadzone ustawą z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1610).

Policja przeciw, a sąd za

Komendant uznał, że skoro w momencie zwolnienia ze służby wypłacono w całości byłemu policjantowi przysługujący mu wówczas ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy, to jego uprawnienie zostało już zrealizowane. Komendant wojewódzki policji w Krakowie również podtrzymał swoje poprzednie stanowisko. Odmówił przyznania wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy w związku ze zwolnieniem ze służby. Jego zdaniem przepisy przejściowe znowelizowanej ustawy o policji nie pozwalają wyrównać ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy w związku ze zwolnieniem ze służby. Tym samym podzielił argumentację komendanta miejskiego policji w Krakowie.

Ostatecznie sprawa trafiła ponownie do WSA w Krakowie, który przyznał rację skarżącemu. Uznał, że zgodnie z wyrokiem TK K7/15 za okres przed 6 listopada 2018 r. organy policji przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy powinny stosować przepisy ustawy o policji obowiązujące przed 6 listopada 2018 r. Tym samym są one obowiązane uwzględniać wyrok TK K7/15 – stosować nowy przelicznik ekwiwalentu. ©℗

orzecznictwo