To, że praca na zlecenie odbywa się na tym samym basenie, co praca na podstawie umowy o pracę, nie przesądza o tym, że wszystkie te czynności są wykonywane w ramach stosunku pracy. Tak wynika z niedawnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Chodziło o ratownika zatrudnionego na basenie przez jednostkę organizacyjną samorządu na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie osoba ta prowadziła naukę pływania dla dorosłych i dla dzieci na podstawie umowy zlecenia, zawartej z klubem sportowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje, w których uznał, że przychód z tytułu umów zlecenia zawartych ze stowarzyszeniem jest przychodem ze stosunku pracy świadczonej na rzecz pracodawcy – jednostki organizacyjnej samorządu. Stanowi więc podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Sprawa trafiła do sądu, który uznał, że ZUS nie ma racji. Zdaniem sądu umowa zlecenia zawarta z klubem sportowym na naukę pływania nie może zostać uznana za obejście umowy o pracę podpisanej z jednostką organizacyjną samorządu. Ratownik, prowadząc naukę pływania dla dzieci i dorosłych na podstawie zawartych ze stowarzyszeniem umów zlecenia, nie wykonywał pracy polegającej na byciu ratownikiem na rzecz swojego pracodawcy, którym jest jednostka organizacyjna samorządu. Dodatkowo usługi, które prowadził, nie wpływały na odnoszenie korzyści przez podmiot zatrudniający go na podstawie umowy o pracę. Jak zauważył sąd, nauka pływania, wykonywana na podstawie umowy zlecenia, nie była wymieniona w zakresie obowiązków przewidzianym dla stanowiska ratownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Mamy więc do czynienia z rozróżnieniem zadań realizowanych na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia, ponieważ nie było to świadczenie pracy tego samego rodzaju. Nie można uznać, aby nauka pływania wykonywana na zlecenie pokrywała się z zadaniami realizowanymi na stanowisku ratownika w ramach umowy o pracę. Dodatkowo zadania te nie były wykonywane na zlecenie i pod kierownictwem pracodawcy.

W związku tym umowa zlecenia zawarta z klubem na naukę pływania nie może zostać uznana za obejście umowy o pracę, na podstawie której zatrudniony wykonuje pracę jako ratownik. Inny był rodzaj zadań realizowanych na podstawie umowy zlecenia – nauka pływania – i tych na podstawie umowy o pracę – zadania ratownika. ©℗