Skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje na zalecenie inspektora pracy wydane dla pracodawcy. Nie rozstrzyga ono bowiem żadnej sprawy administracyjnej, nie kształtuje praw ani obowiązków stron, nie kształtuje w sposób władczy i jednostronny rozstrzygnięcia. Jest jedynie pismem w sprawie.

Tak orzekł w postanowieniu z 28 lutego 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu i odrzucił skargę na brak wszczęcia postępowania kontrolnego przez Państwową Inspekcję Pracy. Miało ono dotyczyć mobbingu w miejscu pracy.

Skarżący w piśmie z 27 stycznia 2024 r., zawierającym skargę, domagał się od WSA uchylenia wydanej decyzji odmawiającej wszczęcia kontroli u pracodawcy. Ponadto chciał zobowiązania PIP do dokonania oceny zgłoszonej sytuacji, polegającej na stosowaniu przez pracodawcę mobbingu, oraz wydania orzeczenia w zakresie przestrzegania prawa pracy. Postulował też zobowiązanie organu kontrolnego do przeprowadzenia działań sprawdzających w kontrolowanym zakresie i wyegzekwowanie zakończenia postępowania antymobbingowego oraz ukaranie osób odpowiedzialnych.

W odpowiedzi PIP wniósł o odrzucenie skargi, ponieważ zaskarżono czynności kontrolne, których nie obejmuje orzekanie w ramach skargi złożonej do sądu administracyjnego. Czynności takie są wymienione w art. 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634). Według organu skarżone wystąpienie inspektora pracy ma jedynie charakter zalecenia pod adresem pracodawcy. Nie nakłada na pracodawcę obowiązku ani nie nadaje uprawnień pracownikowi. Wydanie zalecenia ma charakter czynności materialno-technicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko inspekcji pracy. ©℗

orzecznictwo