Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia osobom, które były nieobecne w firmie z uwagi na pracę w komisji wyborczej. Ale pensja przysługuje tylko tym pracownikom, którzy nie pamiętali wcześniej o tym poinformować, a potem przynieśli zaświadczenie. Autorem jest Przemysław Ciszek, partner zarządzający w C&C Chakowski & Ciszek

Pracownicy w ostatnim czasie domagają się wynagrodzenia za nieobecność w pracy spowodowaną udziałem w komisji wyborczej. W omawianym przypadku sprawa dotyczy nieobecności pracownicy będącej członkinią komisji wyborczej (zastępczyni przewodniczącej) w dniu wyborów i w dniach następujących po nich, której pracodawca odmówił wypłaty takiego wynagrodzenia. Te dwa elementy – funkcja i moment korzystania ze zwolnienia – są kluczowe do oceny sytuacji prawnej tego przypadku (prawa do wynagrodzenia).

Trzeba bowiem przypomnieć, że kodeks pracy w art. 80 przewiduje, że co do zasady wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do pensji tylko wówczas, gdy jakiś przepis prawa tak przewiduje.

Należy więc zastanowić się, czy w tym przypadku przepisy dają pracownikowi – poza samym prawem do takiej absencji – prawo do zachowania wynagrodzenia za nieprzepracowane z tego powodu dni i godziny.

ikona lupy />
Przemysław Ciszek, partner zarządzający w C&C Chakowski & Ciszek / Media

Odpowiedź na to pytanie daje kodeks wyborczy. Obowiązujące od 31 marca tego roku przepisy (art. 154 par. 4–4d) przewidują zarówno uprawnienie do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (nieobecność usprawiedliwiona płatna), jak i dni wolne niepłatne (nieobecność usprawiedliwiona niepłatna). Wszystko zależy jednak od dnia, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy.

Jeżeli bowiem zwolnienie dotyczy dnia głosowania oraz liczenia głosów (jak w tym przypadku), jak również ewentualnego dnia następującego po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, pracownik zachowuje za ten czas prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienia ze stosunku pracy (czyli również wynagrodzenia).

Jeżeli z kolei zwolnienie dotyczy dalszych do pięciu dni, pracownik zachowa prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, ale z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Z przepisów tych wynika więc pośrednio, że wynagrodzenie nie przysługuje jedynie w zakresie dodatkowych dni wolnych, innych niż dzień głosowania oraz liczenia głosów (i dnia następnego).

Warto dodać, że członkowie komisji wyborczej w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy mają obowiązek, co najmniej na trzy dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy. Następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji.

Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji, a dla przewodniczącego komisji – jego zastępca. ©℗