Zarobki żołnierza składają się uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia tj. dodatku specjalnego, dodatku służbowego, dodatku za długoletnią służbę wojskową, dodatku motywacyjnego, dodatku kompensacyjnego lub dodatku wyrównawczego. Jak konstruowana jest ostateczna pensja mundurowych?

Zarobki żołnierzy to nie tylko pensja, ale też i inne należności pieniężne. Często stanowią one znaczną część ostatecznej pensji żołnierza.

Dodatki pieniężne w wojsku

Pensje w wojsku są zależne od stopnia wojskowego, ale także dodatków, w tym tych za wysługę lat. Żołnierz zawodowy otrzymuje również dodatkowe wynagrodzenie również za wykonywanie czynności powierzonych, które wykraczają poza zadania wynikające z zajmowanego przez niego stanowiska służbowego. Na jakie pieniądze można liczyć będąc „zawodowcem w armii”?

- zasiłek na zagospodarowanie - żołnierz zawodowy w przypadku relokacji otrzymuje zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

- Trzynastka - żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę wojskową przez okres całego roku kalendarzowego nabywa prawo do dodatkowego uposażenia rocznego w wysokości 1/12 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym

- nagrody uznaniowe i zapomogi

- nagrody jubileuszowe - żołnierzom zawodowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:po 20 latach czynnej służby wojskowej – 75%,po 25 latach czynnej służby wojskowej – 100%,po 30 latach czynnej służby wojskowej – 150%,po 35 latach czynnej służby wojskowej – 200%,po 40 latach czynnej służby wojskowej – 300% – miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Jednym z ważniejszych dodatków jest świadczenie motywacyjne: żołnierzowi zawodowemu przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu: 25 lat służby wojskowej, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy – w wysokości 1500 zł miesięcznie;28 lat i 6 miesięcy służby wojskowej – w wysokości 2500 zł miesięcznie.Podobnie działa świadczenie za długoletnią służbę wojskową - po osiągnięciu 15 lat służby wojskowej w wysokości żołnierz otrzymuje dodatkowo 5% należnego uposażenia zasadniczego miesięcznie. Świadczenie za długoletnią służbę wojskową zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach tej służby.

Odprawy w wojsku

To jednak nie wszystkie korzyści finansowe w wojsku. Żołnierzom przysługują jeszcze m.in.: dodatek kompensacyjny – w przypadku wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe wyższe od zajmowanego bez mianowania na wyższy stopień wojskowy;

Wojsko wypłaca również pieniądze dla tych którzy odchodzą z jego szeregów. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje odprawa- po 1 roku służby w wysokości 100% miesięcznej pensji, z kolei po 5 latach służby – 200%,zaś po 10 latach służby – 300% – kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Dodatkowo w przypadku zaś śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny przysługują:zasiłek pogrzebowy;odprawa pośmiertna; pokrycie kosztów pogrzebu oraz zwrot kosztów przewozu zwłok do miejscowości, w której zmarły żołnierz ma być pochowany.

Żołnierze poza innymi należnościami opisanymi powyżej mogą otrzymać również dodatek specjalny – za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz dodatek służbowy – za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych. Składników wypłaty żołnierza może być naprawdę sporo.