Przypadające 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego to czas nagród i wyróżnień dla żołnierzy. Ile mogą wynieść premie w polskiej armii?

Wojsko Polskie przechodzi największą modernizację od lat. Nie da się jednak jej przeprowadzić bez inwestycji w kapitał ludzki. Armia stara się zarówno pozyskać nowych rekrutów, jak i zatrzymać wyszkolonych żołnierzy. Służą temu między innymi nagrody pieniężne, których zasady przyznawania zmieniły się w lipcu 2023 roku. Nagrody uznaniowe, podobnie jak listy gratulacyjne i awanse przyznawane są w wojsku podczas uroczystych apeli – najbliższą okazją jest Święto Wojska Polskiego. Żołnierze zawodowi mogą też otrzymać od 1 do 6 dni urlopu nagrodowego. Łączny wymiar urlopów nagrodowych w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć dwunastu dni. Wojsko określiło również, że jeżeli żołnierz służy mniej niż rok to wymiar ten nie może przekroczyć liczby dni równej liczbie rozpoczętych miesięcy tej służby.

Premie w wojsku – szeregowy równy generałowi?

Decyzją nr 76z 24 lipca o podwyższeniu funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych kwota ogólna wzrosła z 103,9 mln zł do 155,4 mln zł. Same nagrody stanowią 83,1mln zł z tej puli. Z tegoprawie 50 mln zł zostanie przeznaczonenanagrody z okazjiŚwięta WojskaPolskiego. Nowe przepisystanowią akt wykonawczydoart. 443 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.), który określa tryb przyznawania żołnierzom zawodowym nagród uznaniowych oraz zapomóg.

Zgodnie z art. 443 ust. 1żołnierzom zawodowym może byćprzyznananagroda – w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych.Z kolei art. 443 ust 6przewiduje, żewarunkiem przyznania żołnierzowi zawodowemu nagrody uznaniowej jest uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

Jak wysokie premie w Wojsku Polskim?

Niezależnie od rangi czy stopnia wojskowego, każdy żołnierz, który spełnia określone kryteria, powinien być równo traktowany i mieć równe szanse na otrzymanie nagrody. Nagroda ta może wynieść nie więcej niż dwukrotność uposażenia podstawowego wyróżnionej osoby. Zazwyczaj jednak jest ona niższa. W praktyce oznacza to najczęściej wysokość nagrody pieniężnej 1000-1250 złotych brutto. Kryteria są takie same niezależnie od rangi i stanowiska służbowego – wzorowe wykonywanie obowiązków oraz opinia przełożonych, która jest wydawana raz w roku.

To jednak nie jedyne premie dostępne w Wojsku Polskim. Stałą pozycją są m.in. nagrody jubileuszowe. Obecnie wynoszą one:

  • po 20 latach czynnej służby wojskowej – 75%,
  • po 25 latach czynnej służby wojskowej – 100%,
  • po 30 latach czynnej służby wojskowej – 150%,
  • po 35 latach czynnej służby wojskowej – 200%,
  • po 40 latach czynnej służby wojskowej – 300% – miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Żołnierzowi zawodowemu przysługuje raz w roku prawo także prawo do gratyfikacji urlopowej. Wynosi ona 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

Mundurowym przysługuje także świadczenie motywacyjne, które wynosi po osiągnięciu:

- 25 lat służby wojskowej, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy – 1500 zł miesięcznie;

- 28 lat i 6 miesięcy służby wojskowej – w wysokości 2500 zł miesięcznie.

W maju wprowadzono również świadczenie za długoletnią służbę wojskową - po osiągnięciu 15 lat służby wojskowej wynosi ono 5% należnego uposażenia zasadniczego miesięcznie. Świadczenie za długoletnią służbę wojskową zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach tej służby.

Terytorialsi - premie za służbę

Premii w postaci nagród pieniężnych nie mają żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową. Nie oznacza to jednak, że przełożeni nie mają narzędzi, by docenić swoich podkomendnych. Oprócz listów gratulacyjnych czy awansów możliwe jest też przyznanie urlopu nagrodowego. Decyzję tą podejmuje dowódca ugrupowania.

W praktyce oznacza to możliwość „wybrania” dni wolnych w formie pieniędzy tzw. dniówki oraz ubezpieczenia na wskazany przez żołnierza termin. Stawki za dzień służby w Wojskach Terytorialnych zaczynają się od 130 złotych w korpusie szeregowych.

Pracownicy cywilni Resortu Obrony Narodowej też z premiami

Kolejną grupą są pracownicy cywilni RON. Szef resortu, Mariusz Błaszczak zdecydował o wypłacie nagrody z okazji Święta Wojska Polskiego w wysokości 1000 zł brutto. Nagrody obejmą każdego cywilnego pracownika wojska zatrudnionego na pełnym etacie. Osoby zatrudnione na ½ etatu otrzymają połowę tej kwoty. W tym roku każdy z cywilnych pracowników otrzyma również drugą nagrodę w wysokości 1000 zł brutto. Premie dla PC-tów (pracowników cywilnych - red.) mają zapobiegać fali odejść, spowodowanej niewysokimi uposażeniami i rosnącą inflacją.