Jako zarządca budynku planujemy przeprowadzić próbną ewakuację, podczas której chcemy przećwiczyć opuszczanie zakładu pracy na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. W jaki sposób przygotować się do takich ćwiczeń i jak je zrealizować?
Zarządca budynku przed przeprowadzeniem próbnej ewakuacji powinien w szczególności poinformować o tym fakcie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, zapoznać użytkowników budynku z zasadami ewakuacji oraz wyznaczyć osoby pełniące rolę obserwatorów.
Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami (niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – budynki mieszkalne) powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne ćwiczenia z organizacji oraz warunków ewakuacji z całego budynku. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonywać co najmniej raz na rok, a zarazem w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie takich ćwiczeń nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. Powinien również uprzednio zapoznać osoby będące stałymi użytkownikami budynku z zasadami ewakuacji. W tym celu należy udostępnić im do zapoznania instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zawierającą opis sposobów postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie szkolenia z tego zakresu dla wszystkich stałych użytkowników budynku.
Właściwe przygotowanie ćwiczeń wymaga powołania zespołu osób, które podczas ich przeprowadzania będą pełniły funkcje obserwatorów. Powinny one mieć przydzielone ściśle określone obszary obiektu, na których będą sprawowały tę funkcję. Obserwatorzy muszą m.in. odnotowywać czas, w jakim opuszczono monitorowany przez nich obszar oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości, sporządzić wykaz osób, które nie zastosowały się do polecenia ewakuacji, przystąpiły do niej w sposób opieszały lub w jakikolwiek sposób ją utrudniały lub zakłócały. Ponadto w skład powyższego zespołu, oprócz reprezentantów kierownictwa, powinni wejść przedstawiciele służb technicznych obiektu, aby możliwie szybko i sprawnie przywrócić jego pełną funkcjonalność (ponownie uruchomić wyłączone systemy). W przypadku gdy dany budynek jest obiektem użyteczności publicznej, warto również zapewnić zabezpieczenie medyczne (zamówić zespół ratownictwa medycznego).
Po przeprowadzonych ćwiczeniach warto sporządzić notatkę z ich przebiegu, zawierającą w szczególności opis przebiegu ewakuacji, wszystkie stwierdzone nieprawidłowości oraz wnioski profilaktyczne.
Podstawa prawna
Par. 6 i par. 17 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).