Wnioski 500 plus przyjmować będą urzędy gmin i miast lub ośrodki pomocy społecznej. W gminie można je złożyć za pośrednictwem poczty oraz online. Jeśłi wnioskodawca wybierze tę drugą opcję, może to zrobić nie tylko za pośrednictwem portalu Empatia, ale także w banku, w którym osoba wnioskująca ma internetową możliwość obsługi konta. Jak należy wypełnić sam wniosek? Nasz ekspert wyjaśnia krok po kroku.

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia>>, wniosek podzielony jest na dwie części.

Co należy podać we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

W pierwszej części wniosku osoba ubiegająca się o świadczenie będzie musiała:

1. podać swoje dane, a więc imię, nazwisko, numer PESEL (a gdy go nie nadano - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), miejsce urodzenia, stan cywilny ,obywatelstwo miejsce zamieszkania lub pobytu, telefon/adres e-mail ( to nie jest obowiązkowe), miejscowość, kod pocztowy, ulicę i numer domu wraz z numerem mieszkania, a także wskazać płeć (kobieta lub mężczyzna);

2. zawnioskować o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające na utrzymaniu.

500+: Poradnik dla dzieci i opiekunów >>>

Pamiętaj! W rubryce „Pierwsze dziecko” należy wpisać jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o świadczenie. Jeżeli osoba nie ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko należy wpisać: nie dotyczy.

Warto również przypomnieć, że 500 zł co miesiąc na pierwsze dziecko mogą otrzymać jedynie rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym).

W tej części wniosku (niezależnie od tego, czy osoba ubiega o świadczenie na pierwsze dziecko czy na kolejne dziecko/dzieci) należy także „wymienić” dzieci, na które ma być przyznane świadczenie, podając imię i nazwisko, numer PESEL/ numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo oraz płeć (kobieta /mężczyzna);

3. podać dane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 25. roku życia, a także dziecka, które ukończyło 25 rok życia, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także dziecka mającego własne dziecko. W tym miejscu należy podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr PESEL oraz dane urzędu skarbowego (to ostatnie dotyczy tylko osób, które ubiegają się o świadczenie na pierwsze dziecko).

Uwaga! Osoba ubiegająca się o świadczenie na pierwsze dziecko musi także zakreślić odpowiedni kwadrat przy organie, do którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biuro Emerytalne Służby Więziennej) jak również podać inne dane, takie jak np. łączną wysokość kwoty alimentów świadczonych w danym roku na rzecz innych osób.

W części drugiej wniosku, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze składa oświadczenia, których treść zawarta jest w treści druku wniosku. Oświadczenia te składa się umieszczając datę i podpis osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze będzie zobowiązana podać także nr rachunku bankowego w przypadku, gdy świadczenie wychowawcze ma być wpłacane na rachunek bankowy.

Jakie oświadczenia musi złożyć osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze?

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze będzie zobowiązana przede wszystkim do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze wraz z oświadczeniami o dochodach rodziny. Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy załączyć odpowiednio:

1. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Uwaga! Zgodnie z projektem rozporządzenia osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze nie będzie zobowiązana do dołączenia zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem do wniosku należy również załączyć zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje między innymi takie dochody, jak:
• alimenty na rzecz dzieci,
• stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , stypendia doktoranckie określone w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a także inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
• dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
• świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
• świadczenie rodzicielskie,
• zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
• należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
• kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
• renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
• renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
• dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.


Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące. Katalog dochodów, które obejmuje oświadczenie, zawarty został w Pouczeniu do druku Oświadczenia członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ((Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego obejmuje dochód z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej.

We wniosku podaje się więc wysokość:
• należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
• należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne,
• należnego zryczałtowanego podatku dochodowego,
• dochodu otrzymanego po odliczeniu kwot wskazanych powyżej.Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Jak sama nazwa wskazuje, w oświadczeniu tym podaje się wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Jakie inne dokumenty należy załączyć do wniosku?

Poza wyżej wskazanymi oświadczeniami, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze musi złożyć także inne dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym np.:
• umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.


Należy pamiętać, że prawo do omawianego świadczenia przysługuje nie tylko obywatelom RP, ale również cudzoziemcom, których status jest zbliżony do statusu obywateli polskich albo którzy mają prawo pobytu czasowego lub stałego na terytorium RP. Dlatego też wśród dokumentów załączanych do wniosku wymienia się również:
• kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
• kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
Przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze nakładają również obowiązek załączania do wniosku takich dokumentów, jak:
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany:
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
• odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
• orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
Pamiętaj! Świadczenie przyznawane będzie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami.

500 złotych co miesiąc zmniejszy obciążenie finansowe rodzin

Niewątpliwie wskazane w przepisach ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie znaczącą wpłynie na budżet domowy wielu rodzin. Program „Rodzina 500 plus” ma służyć realizacji aktywnej polityki rodzinnej i zachęcić rodziców do posiadania większej liczby dzieci. Szacuje się, że z programu skorzysta 2,7 mln polskich rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln dzieci. Poznajmy zatem szczegóły programu „Rodzina 500 plus”.

Kiedy świadczenie wychowawcze zostanie przyznane na pierwsze dziecko?

Zgodnie z przepisami ustawy, wszystkim rodzinom - bez względu na osiągany dochód - będzie wypłacane 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), mogą otrzymać 500 zł co miesiąc również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie z dwójką dzieci jedno ukończy 18 lat, a drugie będzie młodsze, wtedy świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał wątpliwości, kto faktycznie opiekuje się dzieckiem, będzie mógł zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Program „Rodzina 500 plus” a inne świadczenia wspierające rodzinę

Obawy rodziców, że otrzymując „500 złotych na dziecko” stracą inne świadczenia rodzinne są bezpodstawne. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę. W szczególności dotyczy to świadczeń rodzinnych, z pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego. Nie zniknie też ulga podatkowa na dzieci.

Czy fiskus zażąda podatku dochodowego?

W tej kwestii rodzice także mogą spać spokojnie. 500 zł co miesiąc na dziecko będzie kwotą „na rękę”, a więc jest zwolnione z podatku dochodowego. Co ważne świadczenia wychowawcze nie może zająć także komornik.

Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta albo ośrodku pomocy społecznej. Wniosek można złożyć przez Internet lub osobiście . Jedynie rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko muszą udokumentować swoją sytuację dochodową. Jednak i w tym przypadku najważniejsze dokumenty gmina pozyska samodzielnie. Wnioski można składać od dnia wejścia ustawy w życie. Jeśli rodzice złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy, dostaną wyrównanie wstecz – za okres od wejścia przepisów w życie. Świadczenie jest przyznawane - co do zasady - na 12-miesięczne okresy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak pierwszy okres będzie dłuższy i będzie trwał od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r.

Źródło:

Treści zawarte w powyższym artykule oparte są o projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (projekt z dnia 5 lutego 2016 r., dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej>>).

W artykule wykorzystano także informacje dotyczące ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dostępne tutaj.

Natalia Szok, SerwisPrawa.pl