Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii pieniądze, o które najbiedniejsi mogą wnioskować od 1 maja 2016 roku wzrosną, ale tylko symbolicznie. Pomoc przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy lub która spełnia warunki do jego otrzymania oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne - odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej.

Kto przyznaje dodatek?

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek ten wypłaca samorząd, a docelowo ośrodki pomocy społecznej.

Ile wynosi dodatek?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc; (wzrost o 20 gr)
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/miesiąc; (wzrost o 28 gr)
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc. (wzrost o 33 gr)


Warto też dodać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z dn.19.02.2014 r.), zwalnia się osoby starające się o dodatek energetyczny z konieczności uiszczania opłaty skarbowej.