Prowadzę działalność gospodarczą (firmę jednoosobową) w Polsce. Równocześnie jestem zatrudniony w Anglii na umowie o pracę (pracuję przez internet), ale mieszkam w Polsce. Według informacji uzyskanej w ZUS właściwe dla mnie będzie ustawodawstwo brytyjskie. Uzyskałem więc dokument A1 z instytucji, która jest odpowiednikiem ZUS w Wielkiej Brytanii, tj. z HM Revenue & Customs. Nie jestem jednak do końca pewny, jak wygląda obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych? Czy muszę je opłacać także w Polsce, czy jednak w Wielkiej Brytanii?
W opisywanej sytuacji nie ma obowiązku opłacania składek w Polsce. Wynika to z przepisów europejskich regulujących kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujących. Zasady podlegania ubezpieczeniom reguluje obecnie w stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004.
Reklama
Przepisy tych aktów prawnych będą miały zastosowanie m.in. do sytuacji czytelnika. Prowadzi on działalność gospodarczą w Polsce, ale dodatkowo jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w brytyjskiej firmie. Dodatkowo wskazał, że instytucja HMRC potwierdziła poprzez wydanie dokumentu A1, że właściwe jest dla niego ustawodawstwo tego kraju. Przede wszystkim trzeba bowiem podkreślić, że takie osoby podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego UE. Oznacza to, że w danym momencie można być ubezpieczonym tylko w jednym kraju i tylko tam może istnieć obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Zasada ta wynika m.in. z artykułu 11 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004.

Reklama
Skoro czytelnik uzyskał poświadczenie, że właściwym dla niego ustawodawstwem jest brytyjskie, to z chwilą ustalenia dla przedsiębiorcy ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego innego niż polskie, przedsiębiorca nie będzie podlegał przepisom ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa).
Ważne
Jeśli przedsiębiorca posiada wydany przez instytucję zabezpieczenia społecznego innego kraju dokument A1, nie podlega polskim przepisom ubezpieczeniowym
Nie będzie więc musiał opłacać składek do ZUS. Obowiązek składkowy wynikający z zatrudnienia u brytyjskiego pracodawcy będzie więc wynikał z prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii.
Podobny kierunek interpretacyjny zaprezentował ZUS w piśmie z 26 sierpnia 2014 r., znak WPI/200000/43/1023/2014.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE z 2004 r. L 166, s. 1).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.Urz. UE z 2009 r. L 284, s. 1).