Pracodawca nie wypłacał mi wynagrodzenia przez kilka miesięcy. Rozwiązałem więc umowę o pracę bez wypowiedzenia, wskazując w piśmie do pracodawcy datę rozwiązania umowy na 30 października 2015 r. Pismo to zostało odebrane przez pracodawcę dopiero 23 listopada 2015 r. Pracodawca wyrejestrował mnie z ZUS z ostatnim dniem października, ale ja mam wątpliwości, czy zrobił to prawidłowo. Z jaką datą powinienem zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych?
W przypadku, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia przez dłuższy czas, zasadność rozwiązania umowy w tym trybie przez pracownika nie może budzić wątpliwości. Zatrudniony musi jednak złożyć odpowiednie oświadczenie, doręczając je pracodawcy. Ustalenie prawidłowej daty rozwiązania umowy jest istotne nie tylko z powodu wygaśnięcia obowiązku świadczenia pracy, ale także ustania ubezpieczenia. Pracodawca po otrzymaniu pisma powinien wyrejestrować byłego pracownika z ZUS. Z oczywistych względów będzie chciał to zrobić z datą jak najwcześniejszą. Wpływa ona na wysokość składek, jakie pracodawca jest zobowiązany odprowadzić.
W opisanej sytuacji rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia złożone przez pracownika, pomimo wskazanej w nim daty rozwiązania umowy o pracę na 30 października 2015 r., zostało odebrane przez pracodawcę po upływie tego terminu. Aby ustalić, z jaką datą umowa uległa rozwiązaniu, należy sięgnąć do przepisu art. 61 kodeksu cywilnego stosowanego na mocy odesłania zawartego w kodeksie pracy. Zgodnie z nim oświadczenie woli skierowane do drugiej osoby uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią. Rozwiązanie bez wypowiedzenia powoduje zatem ustanie stosunku pracy z chwilą zapoznania się z treścią pisma przez drugą stronę, chyba że w treści wskazano datę późniejszą. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 6 października 1998 r., sygn. akt III ZP 31/98, pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią.
Złożenie oświadczenia ze wskazaniem terminu przypadającego przed tą datą nie jest więc naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie. Analogiczny skutek nastąpi również w przypadku rozwiązania umowy o pracę dokonanego przez pracownika.
W myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Skoro zatem rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło 23 listopada 2015 r., wyrejestrowanie pracownika powinno nastąpić 24 listopada 2015 r. Pracodawca powinien wobec tego odprowadzić proporcjonalne składki także za listopad 2015 r.
Ważne
Umowa o pracę ulega rozwiązaniu nie wcześniej niż z chwilą zapoznania się pracodawcy z pismem pracownika
Podstawa prawna
Art. 61 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 55 i art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Art. 13 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).