Osoba sprawująca opiekę nad osobą starszą może liczyć na pomoc od państwa. W takiej sytuacji można ubiegać się o pomoc finansową oraz zapewnienie pomocy (np. pielęgniarki) w sprawowaniu opieki nad seniorem.

Pomoc finansowa w sprawowaniu opieki nad seniorem:

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobie w przypadku której lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji. Za osobę całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji należy uznać taką, której sprawność jest na tyle ograniczona, że powoduje to konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje także emerytom i rencistom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a także automatycznie tym, którzy ukończyli 75 rok życia.
Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Zasiłek pielęgnacyjny należy się osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z zapewnieniem opieki i pomocy innej osoby.

Zasiłek pielęgnacyjny automatycznie przysługuje każdej osobie, która skończyła 75 lat. Świadczenie to nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

W przypadku konieczności sprawowania opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny można również starać się o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on w przypadku, gdy konieczne jest sprawowanie opieki innym chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

W przypadku opieki nad seniorem zasiłek opiekuńczy wypłacany jest maksymalnie przez okres 14 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko w przypadku gdy nie ma innych członków rodziny mogących zająć się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Pomoc w sprawowaniu opieki nad seniorem:

Osoba niesamodzielna z racji wieku, choroby lub innych przyczyn może liczyć na pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Należą się one osobie samotnej lub osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Szczegółowe warunki przyznawania w tym warunki odpłatności za usługi opiekuńcze wyznacza rada gminy.

Osoby chore mogą również liczyć na pomoc pielęgniarki. Może być ona doraźna lub długoterminowa. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy.W zakwalifikowaniu chorej osoby do objęcia opieką pomoże lekarz pierwszego kontaktu, który wystawia stosowne skierowanie określając stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy.