Od stycznia 2016 roku wysokość zasiłku macierzyńskiego przy prowadzeniu działalności gospodarczej będzie uzależniona od czasu opłacania składek oraz ich kwoty.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawał świadczenie już po opłaceniu pierwszej składki ubezpieczenia.

Cześć matek z firmą wykorzystywała te przepisy i otrzymywała niezasłużenie wysokie zasiłki z ZUS. Kobiety rejestrowały działalność gospodarczą krótko przed porodem i opłacały składkę chorobową od najwyższej obowiązującej podstawy za co najmniej jeden pełen miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym nastąpił poród, to mogły przez rok pobierać wysoki zasiłek macierzyński, który wynosił nawet powyżej 6 tysięcy złotych miesięcznie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

W maju ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa została jednak znowelizowana - zmieniają się więc zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku dla osób prowadzących działalność gospodarczą (oraz innych, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana), które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy.

Przedsiębiorcze „Matki na działalności gospodarczej” zaczęły jednak protestować, zwłaszcza przeciwko zbyt krótkiemu vacatio legis, z powodu którego nowe nowe regulacje miały objąć również kobiety będące już w ciąży, nieprzygotowane do zmian. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>> Ustawa został jednak poprawiona i teraz kobiety będące już w ciąży i ubezpieczające się według starych zasad, także otrzymają zasiłek według starych zasad. Te regulacje zaczną obowiązywać z końcem października.

Ponadto od początku przyszłego roku kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy i opłacającej składki przewyższające ustawowe minimum początkowo zostanie przyznany zasiłek w minimalnej wysokości, który będzie powiększany o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przypadający przed nabyciem prawa do świadczenia. Tak więc matka, która prowadziła działalność 3 miesiące i opłacała podwyższone składki otrzyma zasiłek w wysokości 60 proc. średniego prognozowanego wynagrodzenia oraz 3/12 podwyższonej składki. By uzyskać zasiłek w pełnej wysokości, odpowiadającej podwyższonej składce, będzie musiała opłacać wyższe składki ubezpieczeniowe przez 12 miesięcy przed porodem.

Nowela zwalnia też ubezpieczone pobierające zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1 tys. zł, prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą, z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. O nowym świadczeniu rodzicielskim przeczytasz tutaj>> Gdyby bowiem nie ten zapis, osoba prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca jednocześnie zasiłek macierzyński, którego wysokość podwyższona zostanie do wysokości świadczenia rodzicielskiego, podlegałaby obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej, natomiast osoba, która nie wykazuje i nigdy nie wykazywała żadnej aktywności zawodowej, nie byłaby objęta takim obowiązkiem.