Urodziłam niedawno bliźniaki, pobieram zasiłek macierzyński. Na urlop poszłam z pracy etatowej w dużej firmie – opowiada pani Monika. – Nie wiem, czy po wyczerpaniu wszystkich urlopów związanych z wychowaniem dzieci wrócę jeszcze na etat. Tymczasem z początkiem lutego wystartowałam z działalnością gospodarczą, prowadzę tłumaczenia internetowe na zamówienie. Czy prawdą jest, że nie muszę opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – pyta czytelniczka.
Tak. Z początkiem roku z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały zwolnione osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, które pobierają zasiłek macierzyński. Pod warunkiem wszakże, że wysokość tego zasiłku nie przekracza tysiąca złotych miesięcznie (kwota odpowiadająca świadczeniu rodzicielskiemu).
Zwolnienie to przysługuje niezależnie od tego, z jakiego tytułu przyznano zasiłek macierzyński – czy w związku z wcześniejszym prowadzeniem działalności, czy też – jak to ma miejsce w przypadku pani Moniki – zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Jeżeli kobieta podejmuje działalność gospodarczą (lub współpracę w takiej działalności) w czasie, gdy pobiera zasiłek macierzyński, do którego prawo nabyła z innego tytułu, zwolnienie przysługuje jej już od dnia rozpoczęcia tej działalności.
Natomiast jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego (czyli zwyczajnie rodzi dziecko) w trakcie miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje jej, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca i wygasa z końcem tego, za który w całości przysługiwało prawo do zasiłku.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1735). Art. 82 ust. 9a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). Art. 9 ust. 1c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).