634 zł dla osoby samotnej oraz 514 zł na osobę w rodzinie będzie wynosił od października próg uprawniający do finansowego wsparcia. Zwiększy się też wysokość zasiłku stałego.
Czy zmieni się limit rodzinnych zarobków
Czytelniczka składała wniosek o przyznanie zasiłku okresowego. Ośrodek pomocy społecznej odmówił jednak, bo dochód jej rodziny przekraczał kwotę kryterium, od którego zależy uzyskanie świadczeń. Czy kryteria zostaną w tym roku podniesione tak samo jak progi dochodowe uprawniające do zasiłków na dzieci?
TAK
W tym roku przypada ustawowy termin weryfikacji kryteriów dochodowych obowiązujących zarówno w świadczeniach rodzinnych, jak i pomocy społecznej. W przypadku obydwu tych form wsparcia rząd podjął decyzję o podwyższeniu progów. Zmiana dotycząca kryteriów uprawniających do pomocy społecznej nastąpi od 1 października br. Od tego dnia będą one wynosić 634 zł miesięcznie, jeżeli pomocy potrzebuje osoba samotna, oraz 514 zł miesięcznie, gdy jest to rodzina (do tej pory było to odpowiednio 542 zł i 456 zł). Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy. Wspomniane kwoty progów będą stosowane przy ustalaniu prawa do świadczeń aż do końca września 2018 r., kiedy będzie kolejny termin ich waloryzacji. Przy czym, tak jak do tej pory, drugim warunkiem uzyskania wsparcia będzie istnienie przesłanek uzasadniających przyznanie pomocy. Należą do nich m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Podstawa prawna
Par. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1058).
Czy będzie zmiana decyzji przyznającej zasiłek
Pani Krystyna jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i ma bezterminowo przyznany zasiłek stały. Czy w związku z weryfikacją kryteriów dochodowych ośrodek pomocy społecznej zmieni decyzję w sprawie wysokości tego świadczenia?
TAK
Wejście w życie nowych kryteriów dochodowych powoduje konieczność ustalenia nowych kwot świadczeń dla osób, które miały je przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów i pobierają je w momencie wejścia w życie zweryfikowanych progów. Ośrodek będzie więc musiał wszcząć postępowanie i wydać decyzję w tej sprawie. Ponieważ przy ustalaniu prawa do pomocy finansowej brane są pod uwagę dochody osiągane przez osobę lub rodzinę z poprzedniego miesiąca, to potrzebna będzie jeszcze aktualizacja wcześniej przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą, której zasiłek został przyznany.
Podstawa prawna
Art. 106 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).
Czy gmina musi przyznać wyższy zasiłek celowy
Czytelnik jest rencistą i korzysta ze wsparcia finansowego przyznawanego przez ośrodek pomocy społecznej, m.in. na zakup leków. Czy gdy wzrosną kryteria dochodowe, będzie otrzymywać zasiłek celowy w wyższej wysokości?
NIE
Zasiłek celowy jest co do zasady świadczeniem, które ma służyć zaspokojeniu niezbędnej potrzeby życiowej. W szczególności może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego czy opłacenie pogrzebu. Jest to zwykle świadczenie jednorazowe, wypłacane w danym miesiącu i ma charakter fakultatywny (osoba, która spełnia kryterium dochodowe, nie ma gwarancji jego otrzymania). W związku z tym przepisy nie określają też jego wysokości ani częstotliwości przyznawania. Kwota tego świadczenia jest zwykle uzależniona od potrzeb osoby lub rodziny oraz możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej. To też oznacza, że zmiana kryteriów dochodowych nie musi skutkować tym, że osoba, która korzysta z zasiłków celowych, po 1 października br. będzie je otrzymywać w wyższej kwocie niż dotychczas. Trochę inaczej wygląda natomiast sytuacja przy specjalnym zasiłku celowym, czyli świadczeniu, które jest przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba lub rodzina przekracza kryterium dochodowe i dlatego nie można jej przyznać zasiłku celowego. W odniesieniu do specjalnego zasiłku celowego ustawa wskazuje, że może on być przyznany do wysokości kryterium dochodowego. Ośrodek pomocy społecznej ma więc prawo do przyznawania go po 1 października w wyższej wysokości, ale nie ma takiego obowiązku. Analogicznie jak w przypadku zasiłku celowego jest to bowiem uzależnione od sytuacji osoby składającej wniosek i wysokości środków przeznaczonych na świadczenia przez gminę.
Podstawa prawna
Art. 39 i 41 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).
Czy zmienia się próg uprawniający do posiłków
Dwie córki pani Eweliny korzystają ze szkolnych obiadów. W poprzednim roku szkolnym matka musiała płacić za ich posiłki, ponieważ dochody jej rodziny przekraczały kryterium. Czy zmiana progów dotyczących świadczeń z pomocy społecznej będzie miała wpływ również na progi obowiązujące przy przyznawaniu bezpłatnych posiłków?
TAK
Zgodnie z przyjętym przez rząd programem dożywiania osoby, które spełniają określone przesłanki, w tym dzieci, ucząca się młodzież i dorośli, mają prawo do pomocy w formie bezpłatnego posiłku. Zamiast niego może też być przyznany zasiłek celowy na jego zakup lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Warunkiem ich uzyskania są dochody nieprzekraczające 150 proc. progów, które obowiązują w pomocy społecznej. W związku z tym, że progi te rosną od 1 października, zwiększy się też liczba osób, które będą mogły skorzystać z darmowych posiłków. W przypadku osób samotnych kryterium będzie wynosić 951 zł, a rodzin – 771 zł na osobę w rodzinie.
Podstawa prawna
Uchwała Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (MP poz. 1024).
Czy wzrosną kwoty świadczeń z pomocy społecznej
Ośrodek pomocy społecznej wypłaca panu Władysławowi 514 zł miesięcznie zasiłku stałego. Czy oprócz zmiany progów dochodowych podwyższone zostaną też świadczenia należące do pomocy społecznej?
TAK
Od października zmieni się nie tylko wysokość kryteriów dochodowych – co spowoduje, że więcej osób będzie mogło skorzystać z wsparcia – ale też wysokość świadczeń pieniężnych. Co więcej, ich podwyżka jest bezpośrednio związana z tym, o ile wzrosły progi. Dotyczy to np. zasiłku stałego, który przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Co do zasady jest on wypłacany jako różnica między dochodem osiąganym przez osobę samotną lub rodzinę a kwotą kryterium dochodowego. Przepisy określają jednak również maksymalną wysokość zasiłku stałego. Ulega ona zmianie o 50 proc. sumy kwot, o które wzrosły wspomniane progi. Jeszcze do końca tego miesiąca zasiłek stały może wynosić nie więcej niż 529 zł miesięcznie. Od października będzie on natomiast wypłacany w maksymalnej wysokości 604 zł na miesiąc. Ponadto w taki sam sposób zmieni się kwota podstawy służącej do ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Od następnego miesiąca będzie ona wynosić 1722 zł. Kolejnym powiązanym z wzrostem kryteriów świadczeniem jest wsparcie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców (o ile uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy). Będzie ono teraz wynosić 1335 zł. Z kolei o 20 proc. sumy kwot, o które zostały podniesione kryteria, zmieni się wysokość dochodu osiąganego z jednego hektara przeliczeniowego – do 288 zł. ©?
Podstawa prawna
Par. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1058).