Pracownicy świadczący obowiązki w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych i ich mieszanin będą otrzymywać informacje o ryzyku w sposób przyjęty w zmienionych przepisach unijnych.

Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 24 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. poz. 1090). Dziś wchodzi ono w życie.
Modyfikacja wynika z konieczności dostosowania do zmienianych przepisów unijnych. Dyrektywa dostosowująca (2014/27/UE z 26 lutego 2014 r., Dz.Urz. UE L 65, str. 1) wprowadziła zmiany w przepisach wspólnotowych dotyczących czynników chemicznych w miejscu pracy, aby ujednolicić je z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. L 353, str. 1). Rozporządzenie zmienia definicję substancji poprzez odesłanie do przepisów UE.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie