Trybunał Konstytucyjny nie podjął wczoraj decyzji w sprawie zgodności z konstytucją przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1618), które wydłużyły czas pracy radiologów.

Do 1 lipca 2014 r. dobowy wymiar dla tej grupy zawodowej wynosił 5 godzin. Rok temu został zrównany z czasem pracy wszystkich pracowników medycznych i wynosi 7 godz. 35 minut. Skargę do trybunału złożył Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii. Jego zdaniem przepisy naruszają m.in. konstytucyjną gwarancję prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz są sprzeczne z prawem do ochrony zdrowia. Podczas rozprawy podkreślali, że wykonują obowiązki w szkodliwych warunkach (promienie jonizujące). Z tą argumentacją nie zgadzali się przedstawiciele Sejmu oraz Prokuratora Generalnego.
TK podczas rozprawy powoływał się na wyniki ekspertyzy opracowanej przez Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi. Wynikało z niej, że spośród 5075 pomiarów dokonywanych w zakładach radiologii tylko jedno wykazało istotne przekroczenie dopuszczalnej dawki promieniowania jonizującego. Wiarygodność wyników tych badań zakwestionowali radiolodzy. Trybunał zobowiązał ich do przedstawienia do 21 lipca 2015 r. dowodów dotyczących zagrożeń związanych z przekroczeniem dopuszczalnej dawki promieniowania jonizującego i odroczył rozprawę do 29 września.
ORZECZNICTWO
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r., sygn. akt sprawy K14/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia