Ośrodek pomocy społecznej może odpowiadać za dystrybucję paczek z artykułami spożywczymi jedynie wtedy, gdy organizacji partnerskiej regionalnej (OPR) nie udało się na szczeblu lokalnym znaleźć podmiotu, który by się tym zajął.
Tak wynika z wyjaśnienia przedstawionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) na pismo Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Alarmowała ona resort pracy, że w ramach realizacji unijnego programu Pomoc Żywnościowa (PŻ) w niektórych gminach dochodzi do sytuacji, gdy OPR podpisują umowy z ośrodkami pomocy społecznej, aby zajmowały się rozdawaniem paczek wśród osób o najniższych dochodach. Tyle że zgodnie z jego zasadami ich dystrybucją powinny zajmować się organizacje partnerskie lokalne (OPL). Rolą ośrodków jest tylko kwalifikowanie do wsparcia oraz wydawanie potwierdzających to skierowań.
Resort pracy przyznaje, że wytyczne programu nie przewidują dla ośrodków zadań wykraczających poza wspomniane obowiązki. Dlatego pełnienie przez nie funkcji OPL może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy na obszarze danej gminy brakuje podmiotów, które mogłyby zająć się rozdawaniem żywności. W takiej sytuacji OPR powinna dokładnie udokumentować proces poszukiwania partnerów wśród lokalnych organizacji pozarządowych i wykazać, że ich nie ma.
Ponadto MPiPS wyjaśnia też inne problematyczne kwestie związane z realizacją programu. Podkreśla, że w ramach kwalifikowania osób do otrzymywania paczek z artykułami spożywczymi nie ma potrzeby przeprowadzania z nimi wywiadów środowiskowych. Podstawę do wydania skierowań, które uprawniają do odbioru żywności, stanowią oświadczenia o wysokości dochodu. Wytyczne do programu nie określają też wprost terminu ważności tego dokumentu. Resort tłumaczy, że należy przyjąć, iż obowiązuje ono przez okres co najmniej sześciu miesięcy lub trwania danej edycji programu.
Kolejna sprawa, które nie jest uregulowana w regulaminie PŻ, dotyczy trybu odmowy wydania skierowania. MPiPS uważa, że zależy to od rozwiązań przyjętych przez ośrodek pomocy społecznej. Skoro jednak przy wydawaniu tego dokumentu nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej, to niezasadne byłoby jej stosowanie, gdy jednostka odmawia wystawienia skierowania osobie, która nie kwalifikuje się do otrzymywania paczek z żywnością.