Posłowie nie zgodzili się na wprowadzenie fakultatywności w decydowaniu przez komendanta policji o przydzieleniu pomocy funkcjonariusza dla pracownika socjalnego wychodzącego w teren.
Poprawkę, która przewidywała takie rozwiązanie, przyjęli senatorowie. Jednak po tym, gdy nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) wróciła do Sejmu, posłowie postanowili ją odrzucić. To oznacza powrót do pierwotnej wersji przepisów, która zakłada, że w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej komendant policji będzie zobowiązany do przyznania asysty policjanta pracownikowi socjalnemu, który przeprowadza w terenie rodzinne wywiady środowiskowe lub wykonuje inne obowiązki z zakresu pracy socjalnej.
– Jest to zmiana sprzyjająca zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników socjalnych, tym bardziej że przeprowadzają oni coraz więcej wywiadów na potrzeby innych ustaw, np. o pieczy zastępczej – uważa Zdzisław Markiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
Akceptację posłów otrzymała natomiast inna poprawka senatorów, która dotyczy funkcjonowania noclegowni i schronisk dla bezdomnych. Zgodnie z nią w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą mogły w nich przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

24,5 mln zł więcej przeznaczy budżet w 2016 r. na dotacje dla środowiskowych domów samopomocy

Uchwalona nowelizacja zawiera wiele innych zmian. Do najważniejszych z nich należy ujednolicenie zasad finansowania środowiskowych domów samopomocy (ŚDS). Obecnie wysokość dotacji na jedną osobę przebywającą w takiej placówce jest zróżnicowana w zależności od województwa i niewystarczająca na pokrycie kosztów ich funkcjonowania. Nowe przepisy określają, że kwota budżetowego wsparcia będzie wynosić nie mniej niż 250 proc. kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej. Jednak dochodzenie do tego poziomu dotacji będzie odbywać się etapowo, bo od przyszłego roku dotacja będzie wynosić 200 proc., w 2017 r. – 230 proc., a dopiero w 2018 r. osiągnie pułap 250 proc.
Kolejna istotna zmiana dotyczy zwolnienia dorosłych dzieci z konieczności współpłacenia za pobyt ich rodzica w domu pomocy społecznej, w sytuacji gdy został on w przeszłości pozbawiony w stosunku do nich praw rodzicielskich.
Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej zacznie obowiązywać – z wyjątkiem kilku przepisów, dla których wprowadzono dłuższy okres vacatio legis – po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Skierowanie ustawy do podpisu prezydenta