25 lutego 2015 r. pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3860,80 zł netto. 27 lutego 2015 r. zostało mu wypłacone 4265,30 zł netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. Pobory zatrudnionego podlegają zajęciu z tytułu należności niealimentacyjnych na kwotę 11 268,90 zł. W oświadczeniu PIT-2 upoważnił on pracodawcę do odliczania ulgi podatkowej. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu. Dokonaliśmy potrąceń także z dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Po kilku miesiącach pracownik zakwestionował takie postępowanie. Czy ma rację?

Wynagrodzenie roczne podlega egzekucji komorniczej na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. W przypadku gdy zatrudniony otrzymuje wypłatę dodatkową, wysokość potrącenia należy ustalić narastająco. W tym celu trzeba zsumować kwoty miesięcznych poborów netto i dopiero wówczas ustalić wysokość potrącenia, które nie może przekraczać 1/2 wynagrodzenia ani naruszać obowiązującej kwoty wolnej.

Zatem w opisanym pytaniu rozliczenie potrącenia komorniczego z wypłaty podstawowej powinno wyglądać następująco:
● kwota możliwa do potrącenia: 3860,80 zł (wynagrodzenie netto za luty) x 0,5 = 1930,40 zł;
● do wypłaty: 3860,80 zł (wynagrodzenie netto) – 1930,40 zł (kwota potrącenia) = 1930,40 zł.
Kwota wolna od egzekucji niealimentacyjnej dla pracownika z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu, któremu pracodawca odlicza ulgę podatkową, wynosi w 2015 r. 1286,16 zł. Ponieważ 1930,40 zł to więcej niż 1286,16 zł, więc pracodawca mógł potrącić z wypłaty podstawowej 1930,40 zł.
Po sporządzeniu listy wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego należało ponownie rozliczyć wysokość potrącenia: 3860,80 zł (wynagrodzenie netto za luty) + 4265,30 zł (trzynastka netto) = 8126,10 zł.
Kwota możliwa do potrącenia: 8126,10 zł (kwota obu wypłat obliczona narastająco) x 0,5 = 4063,05 zł.
Pomniejszenie należności komorniczej o potrącenie dokonane z wypłaty podstawowej wynosi: 4063,05 zł (kwota możliwa do potrącenia wyliczona z wypłat narastająco) – 1930,40 zł (kwota potrącona z wypłaty podstawowej) = 2132,65 zł. Zatem pracownik powinien otrzymać 2132,65 zł [4265,30 zł (trzynastka netto) – 2132,65 (kwota do potracenia z trzynastki)].
Podstawa prawna
Art. 87, art. 871 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).