Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rozwiązania wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy dotyczą informatyzacji i integracji działań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym pozyskiwania informacji z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN). Dzięki nowym przepisom proces wnioskowania i przyznawania świadczeń będzie sprawniejszy, czas niezbędny na wydanie decyzji – krótszy, weryfikacja uprawnień - dokładniejsza, i co najważniejsze – znikną niektóre uciążliwe dla świadczeniobiorców bariery administracyjne.

W skład Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego wejdą:

Platforma Informacyjno-Usługowa - pozwoli załatwiać sprawy przez Internet i otrzymywać elektronicznie wydaną przez organ decyzję,
Platforma Integracyjna – umożliwi wymianę i pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia np. prawa do świadczenia, przekazywanie i wymianę informacji na poziomie organ-organ,
Centralna Baza Beneficjentów - umożliwi weryfikację danych dotyczących wnioskodawców i świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych.Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Organy publiczne odpowiedzialne za realizację ww. zadania będą mogły korzystać z danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez ministra polityki społecznej. Chodzi o weryfikację danych tych osób, które ubiegają się o świadczenia bądź je już otrzymują. Uprawnionymi do dostępu do ww. informacji będą m.in.: wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Będzie więc możliwe przetwarzanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz systemu EKSMOoN. Pozwoli to zweryfikować wiarygodność informacji składanych przez zainteresowane przyznaniem świadczeń osoby.

Obywatel będzie mógł złożyć przez internet wszystkie dokumenty - chodzi o takie dokumenty, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej komunikacji między systemami, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie osoby wysyłającej.

Decyzję w swojej sprawie obywatel będzie mógł również otrzymać elektronicznie z wykorzystaniem platformy informacyjno-usługowej. Uwierzytelnienie składanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP. Po zmianach cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie mógł być realizowany także przez internet.

Wymiana informacji na płaszczyźnie organ-organ, bez obowiązku dostarczania tych informacji przez zainteresowane osoby. Oznacza to, że organy właściwe do spraw świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych będą mogły samodzielnie pozyskiwać od innych organów dane niezbędne do przyznania świadczeń (w postaci elektronicznej bądź papierowej), zwalniając z tego obowiązku wnioskującą o świadczenia osobę. Chodzi o informacje z urzędów skarbowych, emerytalno-rentowych czy innych rejestrów publicznych, a dotyczące m.in.: sytuacji dochodowej, niepełnosprawności, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dzięki tym zmianom zmniejszą się obciążenia biurokratyczne, znikną bariery administracyjne oraz zmniejszą się koszty związane z wykonywaniem zadań przez organy publiczne.