Większe wsparcie ze strony rzecznika małych i średnich przedsiębiorców dla firm pokrzywdzonych przez ZUS przewiduje uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Rzecznik MŚP zyska możliwość udziału w sporach między ZUS a przedsiębiorcą przed sądem powszechnym. Rozwiązanie to zostało wprowadzone do ustawy jako poprawka w trakcie prac sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji.

Co istotne, nowe uprawnienie rzecznika dotyczy udziału w postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (o których mowa w części pierwszej, w księdze pierwszej, w tytule VII, w dziale III kodeksu postępowania cywilnego). Aby jednak mógł on wziąć udział w takim postępowaniu, muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki: stroną musi być przedsiębiorca, który wyraził zgodę na piśmie na udział rzecznika, oraz rzecznik musi brać udział w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym to postępowanie sądowe – na prawach przysługujących prokuratorowi. Oznacza to, że nowe uprawnienie będzie dotyczyć spraw, w których rzecznik brał udział na etapie postępowania prowadzonego przed ZUS. Do tej pory natomiast przedsiębiorcy mogli korzystać ze wsparcia rzecznika MŚP tylko na pierwszym etapie sporu z organem rentowym, tj. na etapie postępowania administracyjnego. Ta zmiana ma pozwolić na efektywniejsze wsparcie firm w sporze z tym organem.

– Moja czteroletnia batalia o uzyskanie możliwości występowania w sprawach ZUS przed sądami powszechnymi zakończyła się sukcesem. Teraz będę mógł w sporach z ZUS działać tak jak w sporach podatkowych – pomagać podczas całej procedury kontrolnej i odwoławczej – wskazuje Adam Abramowicz, rzecznik MŚP.

– Udział rzecznika w sporze z ZUS na etapie sądowym to dobra wiadomość dla firm. Należy oczekiwać, że dzięki tej nowej kompetencji będzie on również na tym etapie realizował swój cel w postaci wsparcia mikro i małych przedsiębiorców – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.

Ustawa, w tym również w zakresie nowej kompetencji rzecznika MŚP, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie czeka na rozpatrzenie przez Senat. ©℗

Etap legislacyjny

Ustawa przekazana do Senatu