Nadal zrobią to jednak na poprzednich zasadach, jeśli zdarzenie zostało zgłoszone jeszcze w starym roku. Tak wynika z nowego rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 2750), które weszło w życie 1 stycznia 2023 r.
Istotnym uproszczeniem przewidzianym w tym akcie prawnym jest regulacja, zgodnie z którą kartę przekazuje się na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego w postaci elektronicznej (a więc np. za pośrednictwem e-maila). Dotychczas zaś przepis mówił o formie elektronicznej, co z uwagi na konieczność dysponowania kwalifikowanym podpisem stanowiło utrudnienie dla pracodawców. Tylko podmiot zatrudniający nie więcej niż pięciu pracowników mógł przekazać ją w postaci papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku, po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy. Ta ostatnia regulacja została zresztą utrzymana również w nowym rozporządzeniu, przy czym nie wymaga się już uzasadnienia.
Rozporządzenie wprowadza nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy (formularz Z-KW, zawarty w załączniku nr 1). W porównaniu z poprzednim zasadniczą zmianą jest tu wprowadzenie dodatkowej pozycji, gdzie wpisuje się, czy wypadek wydarzył się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy. Ponadto obecnie Z-KW w dużo większym zakresie posługuje się określeniem jednostka lokalna (w odniesieniu do zakładu, oddziału, filii pracodawcy). Poprzednio było ono stosowane tylko w objaśnieniach na potrzeby określenia miejsca wypadku.