Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu czasu pracy oraz czasu pracy kierowców, były pracownik PIP
Minister infrastruktury na mocy obwieszczenia z 3 marca br. zdecydował o wprowadzeniu tymczasowych odstępstw od części zasad dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, jakie reguluje unijne rozporządzenie WE nr 561/2006. Podstawą do takiej decyzji jest art. 30 polskiej ustawy o czasie pracy kierowców, zgodnie z którym minister właściwy do spraw transportu może wprowadzić wyjątki lub zezwalać na tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6–9 rozporządzenia WE nr 561/2006. Minister ma obowiązek poinformowania o ich wprowadzeniu w drodze obwieszczenia, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co nastąpiło 3 marca 2022 r.
Decyzja należy do państw członkowskich