Zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w doktrynie prawa pracy uznaje się, że członek zarządu spółki kapitałowej może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo może wykonywać swoje czynności na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, a nawet może realizować swoje obowiązki wobec spółki bez jakiejkolwiek dodatkowej umowy.
W przypadku takiej osoby mamy do czynienia z dwoma istniejącymi równolegle stosunkami prawnymi. Pierwszy z nich, wynikający z powołania do organu spółki (zarządu), jest stosunkiem korporacyjnym (organizacyjnym) regulowanym przepisami kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Treść i charakter tego zobowiązania reguluje uchwała o powołaniu. Z uchwały też będzie wynikać możliwość wypłaty wynagrodzenia za taką pracę. Przepisy kodeksu spółek handlowych ani kodeks pracy (dalej: k.p.) tego nie określają. Nie zakazują wypłacania wynagrodzenia za pracę w ramach powołania. Uchwała o powołaniu może przewidywać wypłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa zarządu.