Do podstawy, od której oblicza się świadczenia chorobowe, można wliczyć tylko takie składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okres absencji. Konieczne jest także ich oskładkowanie.
Czy nagroda równa dla wszystkich jest korzystna
Reklama
Moja firma obchodzi w tym roku 20-lecie. Chce wypłacić wszystkim pracownikom nagrody. Jeszcze nie została podjęta decyzja, czy będą one różne, czy cała załoga dostanie taką samą kwotę. Czy jeśli wszyscy dostaną nagrody w równej wysokości, będą one miały wpływ na wysokość świadczeń w razie choroby?

Reklama
W podstawie, od której oblicza się zasiłki, nie uwzględnia się nagród, które są przyznawane niezależnie od absencji pracownika w pracy. Chodzi o takie, które pracownik otrzyma w pełnej wysokości mimo choroby i pobierania zasiłków. Gdy zatem pracodawca przyzna wszystkim pracownikom nagrody w jednakowej wysokości niezależnie od oceny ich pracy, nieobecności z powodu choroby, to nie będzie ich można wliczać do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę zasiłku. Gdy natomiast nagrody będą przyznawane pracownikom uznaniowo, czyli w różnych kwotach, i pracodawca nie będzie mógł udowodnić, że mają do nich prawo za czas pobierania zasiłków, to trzeba je będzie wliczyć do podstawy zasiłków. Wówczas nagroda wpłynie na wysokość tych zasiłków, które będą przyznawane w miesiącach następujących po jej wypłacie.
Podstawa prawna
Art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
Czy likwidacja nagrody zmieni wysokość zasiłku
Pracodawca zastanawia się nad zastąpieniem od nowego roku nagród rocznych kwartalnymi. Nie jest też wykluczone, że w ogóle zrezygnuje z ich wypłaty. Na przełomie roku będę korzystała ze zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego, bo mam zaplanowaną operację. Czy likwidacja nagrody rocznej od 1 stycznia wpłynie na podstawę wymiaru zasiłku? Czy dla mnie miałaby znaczenie decyzja o zamianie nagrody rocznej na kwartalne?
Decyzja pracodawcy o zaprzestaniu wypłaty nagrody rocznej od 1 stycznia 2015 r. spowoduje konieczność ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego od tej daty. Zasady tej nie trzeba będzie jednak stosować, gdy nagroda roczna zostanie zmieniona na kwartalną. Gdy pracodawca postanowi, że od nowego roku nie będzie już przysługiwała nagroda roczna i nie zostanie ona zastąpiona innym składnikiem wynagrodzenia, to ustalając podstawę wymiaru zasiłku za okres niezdolności do pracy od 1 stycznia trzeba wyłączyć z niej nagrodę roczną. Z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika bowiem, że w razie podjęcia decyzji przez pracodawcę o zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia od określonej daty, podstawę wymiaru zasiłku przysługującego od tej daty ustala się z wyłączeniem tego składnika.
Jeśli natomiast zapadnie decyzja o zastąpieniu nagrody rocznej kwartalną, to wówczas podstawa wymiaru zasiłku chorobowego za okres od 1 stycznia nie powinna być zmieniana.
W razie choroby np. od 10 grudnia 2014 r. do 10 stycznia 2015 r. do przeciętnego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy, czyli do wynagrodzenia za okres od grudnia 2013 r. do listopada 2014 r., należy wówczas doliczyć 1/12 nagrody za 2013 rok. Uwzględniana jest nagroda za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Podstawa prawna
Art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
Czy ma znaczenie częstotliwość wypłat jubileuszówki
Korzystam z zasiłku chorobowego. Okazało się jednak, że pracodawca, obliczając go, pominął nagrodę jubileuszową z okazji 30 lat pracy. Czy jest to zgodne z przepisami?
Ustalając podstawę wymiaru zasiłku, pracodawca uwzględnia przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy.
Przez wynagrodzenie w myśl ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Jeśli zatem dany składnik wynagrodzenia nie jest oskładkowany, nie może być wliczony do podstawy wymiaru zasiłku.
Tak było zapewne w przedstawionej sytuacji. Od nagród jubileuszowych, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, nie opłaca się składek. Wynika to z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 3, art. 36 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
Art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).
Par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Czy trzeba podwyższyć podstawę
Z regulaminu obowiązującego u mojego pracodawcy wynika tylko, że pracownikom mogą być przyznane nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. W dziale płac powiedziano mi, że mają one wpływ na wysokość zasiłku chorobowego. Muszę z niego skorzystać, bo złamałem nogę. Czy pracodawca, obliczając zasiłek, uwzględni wypłacone mi w tym roku dwie nagrody?
Jeśli regulamin nie zawiera wyraźnych postanowień o sposobie zmniejszania wysokości nagrody za okres pobierania zasiłku, podlegają one uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej. Tak wynika z komentarza ZUS do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zatem pracodawca, ustalając przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby (stanowiące podstawę wymiaru zasiłku), wlicza do niego kwoty wypłaconych w tym okresie nagród.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 3, art. 36 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
Czy brak regulaminu działa na moją niekorzyść
Jestem zatrudniony od ponad roku. W grudniu 2013 r. dostałem wysoką jednorazową nagrodę uznaniową. Od 1 października choruję. Chciałem ustalić, jaką kwotę zasiłku dostanę. Okazało się, że w naszej firmie nie ma regulaminu przyznawania nagród. Czy to przekreśli możliwość uwzględnienia przez pracodawcę nagrody przy obliczaniu zasiłku?
Zasiłek dla pracownika obliczany jest od podstawy wymiaru. Stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli zatem pracownik choruje w październiku, pracodawca ustala kwotę zasiłku od wynagrodzenia za okres od października 2013 r. do września 2014 r.
Z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika, że przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, czyli m.in. nagród, które zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami płacowymi albo umowami o pracę przysługują za okres pobierania zasiłku.
ZUS w komentarzu do wspomnianej ustawy, zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl, wyjaśnił, jak należy rozumieć tę zasadę. Postanowił, że jeśli u pracodawcy nie ma regulacji o zachowywaniu prawa do nagrody za okres pobierania zasiłku, to należy uznać, że nie przysługuje ona za ten okres i powinna być przyjęta do ustalenia podstawy jego wymiaru. Pracodawca może oczywiście udokumentować, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres choroby. Wówczas nie można go uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku.
Ponieważ w zakładzie pracy czytelnika nie ma regulaminu określającego zasady przyznawania i wypłaty nagrody, należy uwzględnić ją przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Trzeba doliczyć ją do wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku bez uzupełniania.
Podstawa prawna
Art. 36 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).