Korzystam ze zwolnienia lekarskiego. Zaczęłam chorować w trakcie wypowiedzenia umowy. Pracodawca wypłaca mi zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. pensji. Czy wysokość świadczenia się zmieni, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana? Czy pracodawca prześle ostatnie zaświadczenie lekarskie do ZUS – pyta pani Zuzanna.
Z pytania wynika, że niezdolność do pracy, którą spowodowała choroba w czasie wypowiedzenia, będzie trwała nieprzerwanie po rozwiązaniu umowy o pracę. Jeśli zaświadczenie lekarskie będzie obejmowało okres także po rozwiązaniu umowy, to pracodawca wypłaci zasiłek chorobowy do dnia ustania zatrudnienia włącznie i przekaże dokumenty do ZUS. Musi dostarczyć także do zakładu zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru i wysokości zasiłku chorobowego. Wtedy obowiązek wypłaty zasiłku przejmie oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do tego świadczenia.
Kwota zasiłku chorobowego za okres po rozwiązaniu umowy o pracę może się różnić od otrzymywanego w trakcie zatrudnienia. Wynika to z tego, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu stosunku pracy nie może być wyższa od kwoty wynoszącej 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych. W listopadzie ta maksymalna podstawa wymiaru zasiłku wynosi 3739,97 zł.