Korzystam ze zwolnienia lekarskiego. Zaczęłam chorować w trakcie wypowiedzenia umowy. Pracodawca wypłaca mi zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. pensji. Czy wysokość świadczenia się zmieni, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana? Czy pracodawca prześle ostatnie zaświadczenie lekarskie do ZUS – pyta pani Zuzanna.
Z pytania wynika, że niezdolność do pracy, którą spowodowała choroba w czasie wypowiedzenia, będzie trwała nieprzerwanie po rozwiązaniu umowy o pracę. Jeśli zaświadczenie lekarskie będzie obejmowało okres także po rozwiązaniu umowy, to pracodawca wypłaci zasiłek chorobowy do dnia ustania zatrudnienia włącznie i przekaże dokumenty do ZUS. Musi dostarczyć także do zakładu zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru i wysokości zasiłku chorobowego. Wtedy obowiązek wypłaty zasiłku przejmie oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do tego świadczenia.
Reklama
Kwota zasiłku chorobowego za okres po rozwiązaniu umowy o pracę może się różnić od otrzymywanego w trakcie zatrudnienia. Wynika to z tego, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu stosunku pracy nie może być wyższa od kwoty wynoszącej 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych. W listopadzie ta maksymalna podstawa wymiaru zasiłku wynosi 3739,97 zł.
Gdy zatem dokumenty trafią do ZUS, urzędnicy sprawdzą wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla byłego pracownika. Stanowi ją zwykle przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Następnie podstawa zostanie porównana z kwotą 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Gdy podstawa wymiaru zasiłku jest niższa od przeciętnego wynagrodzenia albo jemu równa, ZUS od niej obliczy zasiłek. Jeśli natomiast podstawa zasiłku jest wyższa od kwoty 3739,97 zł, to zostaje obniżona do tej właśnie wysokości.
Podstawa prawna
Art. 36, art. 46 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).