Komisja Europejska wzywa kraje członkowskie UE do wdrożenia nowych regulacji Międzynarodowej Organizacji Pracy w celu zwalczania pracy przymusowej.
W ubiegłym tygodniu KE przedstawiła Radzie Unii Europejskiej propozycję upoważnienia państw członkowskich do ratyfikacji protokołu do konwencji MOP o pracy przymusowej, przyjętego 11 czerwca br. w Genewie (sama konwencja z 1930 r. obowiązuje już we wszystkich państwach członkowskich).
Zezwolenie Rady jest w tym przypadku konieczne, ponieważ niektóre regulacje protokołu wchodzą w zakres kompetencji UE.
Nowy dokument nakłada na rządzących obowiązek zapobiegania pracy przymusowej i handlowi ludźmi, zwiększenie ochrony dla ofiar tych zjawisk oraz zapewnienie im dostępu do odszkodowań za naruszenie ich praw. Państwa go ratyfikujące będą zobowiązane do opracowania u siebie – w porozumieniu z organizacjami pracodawców i ze związkami zawodowymi – krajowej polityki i planu działania na rzecz zwalczania wykorzystywania pracowników. Protokół wymaga od władz zagwarantowania, że ofiary tego procederu nie będą pociągane do odpowiedzialności karnej za niezgodne z prawem działania, do których zostały zmuszone. Nakazuje im też prowadzenie działań prewencyjnych, w tym m.in. informowanie obywateli o nieuczciwych praktykach w zakresie naboru pracowników.