Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w odpowiedzi udzielonej DGP 29 czerwca wskazuje, że ze względu na indywidualny charakter akt osobowych, które są prowadzone oddzielnie dla każdego pracownika, każda z teczek jest oceniana odrębnie. Nie trzeba więc wprowadzić jednolitej zasady podziału akt na mniejsze części, a sama liczba podczęści może się różnić w przypadku różnych teczek.
W praktyce prowadzenia akt osobowych najwięcej dokumentów jest zawsze w części B związanej z przebiegiem zatrudnienia i tutaj warto rozważyć jej podział na mniejsze części wydzielone tematycznie. Część firm już w 2020 r. stworzyła podczęść dotyczącą dokumentacji związanej z COVID-19, żeby łatwiej było korzystać z akt, a w przyszłości żeby te dokumenty były przechowywane oddzielnie i nie utrudniały wyszukiwania innych dokumentów o podstawowym znaczeniu. W praktyce podział na podczęści może być różny w różnych teczkach. [przykład]