Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabronione jest wnoszenie napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, stadionów i innych obiektów, w których odbywają się imprezy sportowe i rozrywkowe, a także do obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych. Pracodawcy często przepisują do regulaminów pracy treść tego przepisu, dodając, że wnoszenie napojów alkoholowych na teren zakładu pracy jest uznawane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Wina umyślna lub niedbalstwo