Kodeks pracy (dalej: k.p.) przewiduje kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, z wyjątkiem dotyczącym potrąceń alimentacyjnych, przy których obowiązuje jedynie granica potrąceń. Kwoty wolne przy potrąceniach obligatoryjnych przewiduje art. 871 k.p. i przy potrąceniach komorniczych są on równe minimalnemu wynagrodzeniu netto, a przy innych świadczeniach odpowiednio 75 proc. i 90 proc. minimalnego wynagrodzenia netto.
W praktyce płacowej często pojawia się wątpliwość, czy jeśli po ustaniu zatrudnienia wypłacane jest jakieś świadczenie, np. odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, zaległe rozliczenie nadgodzin, to dokonując potrąceń komorniczych, należy zachować nadal kwotę wolną od potrąceń z kodeksu pracy, czy też nie? Na dzień wypłaty osoba taka nie jest bowiem już pracownikiem. Podobne dylematy pojawiają się w sferze budżetowej przy wypłacaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastek.