Od 1 stycznia 2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia tej umowy (art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej: ustawa systemowa). Takiego obowiązku nie ma, jeśli umowa została zawarta z osobą, z którą płatnik pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy, choć zawartej z innym podmiotem, osoba ta wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy. Celem rejestru, co wynika z uzasadnienia do nowelizacji ustawy, jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło. Innymi słowy: chodzi o możliwość wytypowania przedsiębiorców do kontroli przez ZUS i sprawdzenie, czy prawidłowo stosują umowy o dzieło, które zasadniczo są zwolnione ze składek.
Kilka wyjątków