Zgodnie z ogólną zasadą, która wynika z przepisów o pracy zdalnej wchodzących w życie 7 kwietnia 2023 r., wykonywanie pracy w formie zdalnej podlega uzgodnieniu przez pracodawcę i pracownika. Jednak nowo dodany art. 6719 par. 6 kodeksu pracy posługuje się wyrażeniem „pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika”, wymieniając kategorie uprzywilejowanych pracowników, mogących taki wniosek złożyć. Kategorie te obejmują pracownika, który: