W okresie od lipca do końca sierpnia przedsiębiorca z uszczerbkiem na zdrowiu może starać się o częściowy zwrot opłaconych należności na ZUS jeszcze na starym druku.
Od 30 czerwca obowiązują nowe wzory druków składanych przez osoby ubiegające się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o refundację składek emerytalno-rentowych. Dotyczy to formularza Wn-U-G, przesyłanego przez przedsiębiorcę z uszczerbkiem na zdrowiu, który prowadzi działalność gospodarczą, oraz wniosku WN-U-A. Ten drugi jest wymagany od niepełnosprawnego rolnika lub takiego, który jest zobowiązany do opłacania składek za domownika z dysfunkcją zdrowotną.
Nowe druki wprowadziła ostatnia nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2009 r. nr 8, poz. 42 ze zm.). Jej podstawowym celem było wydłużenie okresu obowiązywania wspomnianego aktu prawnego do 30 czerwca 2021 r., ponieważ do tego czasu będą funkcjonowały nowe unijne regulacje w zakresie pomocy de minimis. Za taką jest uznawana właśnie refundacja składek. Jednocześnie nadane zostało nowe brzmienie załącznikom nr 1 i 2, w których określone są druki WN-U-G i WN-U-A.
PFRON przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 24 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 853) w okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia br. wnioskodawcy mogą składać druki WN-U-G oraz WN-U-A jeszcze według wzorów, które obowiązywały do 29 czerwca.
– Z kolei dokonanie korekty złożonych już wniosków za okresy począwszy od 1 stycznia 2009 r., może być dokonywane na nowych formularzach – wyjaśnia Mateusz Brząkowski, radca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).
Inna zmiana, którą wprowadziła nowelizacja, dotyczy dokumentów dołączanych do wniosku przez niepełnosprawnych rolników. Może nim być kopia decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, zawierającego płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia.
Ponadto jak informuje fundusz, w formularzach zostały wprowadzone modyfikacje w treści objaśnień do wniosków. Jest to związane z tym, że np. w druku WN-U-G został rozszerzony katalog danych wypełnianych w przypadku składania go po raz pierwszy o adres poczty elektronicznej wnioskodawcy i pełnomocnika oraz pełną nazwę płatnika składek.
Ważne
Warunkiem uzyskania refundacji jest terminowe i w całości opłacenie składek za dany okres