Przepisy nie określają definicji ograniczeń zawodowych. Rolą zaś zakładowej komisji jest opracowanie programu wsparcia dostosowanego do indywidualnej sytuacji każdego pracownika.

Takie stanowisko przedstawił Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, w odpowiedzi na interpelację posłów Bogdana Rzońcy i Jana Warzechy (nr 26741). Posłowie złożyli ją w związku z kontrolami u pracodawców przeprowadzanymi przez urzędy skarbowe oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w zakresie prawidłowego wydatkowania środków zgromadzonych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). W ich efekcie zarzucają firmom błędne tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji (IPR), które są z nich finansowane.
– W jednej z firm PFRON zakwestionował 40 takich indywidualnych programów, co spowodowało, że musiała ona zwrócić wcześniej wydatkowane pieniądze oraz zapłacić karę w wysokości 1 mln zł – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).
Dodaje, że fundusz uzasadnia wydawanie takich decyzji najczęściej niespełnieniem podstawowego celu, któremu służy IPR, czyli zmniejszaniu ograniczeń zawodowych lub uznaje wydatki na jego realizację za nieoszczędne i niezasadne.
Jarosław Duda wskazuje, że przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1300 ze zm.) nie zawierają definicji ograniczeń zawodowych. Wynika to z tego, że opracowywanie IPR jest powierzane specjalnie powoływanej komisji, w skład której wchodzą m.in. lekarz, pielęgniarka i instruktor zawodu. Mają oni fachową wiedzę i przypadek każdego niepełnosprawnego pracownika rozpatrują indywidualnie, biorąc pod uwagę jego zdolności, ograniczenia i możliwości. Stworzenie wspomnianej definicji mogłoby więc utrudnić podejmowanie działań aktywizacyjnych.
– Również zawarty w tym samym rozporządzeniu katalog wydatków na IPR ma charakter otwarty, dlatego zależy od oceny kontrolujących. Jednak część firm w obawie przed kontrolami i karami rezygnuje z tworzenia IPR – podkreśla Edyta Sieradzka.
Ważne
W ramach indywidualnych programów rehabilitacji mogą być finansowane m.in. szkolenia, specjalistyczne badania lekarskie i dostosowanie miejsca pracy