Dożywianie dzieci i innych potrzebujących tego osób to jeden z podstawowych obowiązków gminy z zakresu pomocy społecznej.

Państwowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" nakłada na gminę obowiązek dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza jeżeli chodzi osoby z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Prawo do niego mają zwłaszcza dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej (czyli nadal do 7 roku życia), również te, które przebywają w żłobkach i przedszkolach, oraz uczniowie, dopóki nie ukończą szkoły ponadgimnazjalnej.

Ponadto wsparcie mogą otrzymać osoby dorosłe znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli takie, które dotyka problem m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Przy czym zasady rządowego programu wskazują, że takie wsparcie powinny uzyskać w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Jaka forma pomocy?

Podstawową formą pomocy, jaką może uzyskać osoba potrzebująca w programie dożywiania, jest posiłek, na przykład obiad lub mleko i bułka dla dziecka w szkole.

Możliwe jest jednak także uzyskanie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku. Gmina może również przyznać świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Więcej o formalnościach związanych z dożywianiem dowiesz się tutaj>>

Kryterium dochodowe

Zgodnie z ustawą, gmina może uzyskać dofinansowanie do posiłków tych osób, których dochody są nie wyższe niż 150 proc. kryterium obowiązującego w pomocy społecznej. W 2014 roku wynosi ono 542 zł dla osoby samotnej oraz 456 zł na osobę w rodzinie, pomoc otrzyma więc osoba wykazująca się odpowiednio dochodem 813 zł i 684 zł.

Jednak gmina może, o ile pozwalają jej na to środki własne, podwyższyć ten próg dochodowy. Może przy tym zwiększyć kryterium na przykład tylko w przypadku dożywiana dzieci w szkołach. Ponadto samorząd może postanowić, że pomoc dla osób i rodzin przekraczających określony ustawowo poziom będzie przyznawał odpłatnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2259)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593)