Głównym zadaniem samorządowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest ochrona osób doświadczających przemocy w rodzinie, w tym m.in. realizacja procedury Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie koordynuje działania różnych podmiotów, które w ramach obowiązków służbowych zajmują się pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinach oraz niwelowaniem jej skutków. Zespół diagnozuje problemy i podejmuje działania zapobiegawcze i interwencyjne w środowiskach dotkniętych patologią. Koordynacją funkcjonowania zespołu i związanymi z tym sprawami technicznymi zajmuje się ośrodek pomocy społecznej.

Sam zespół powołuje - na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - prezydent miasta, wójt albo burmistrz. W jego skład wchodzą przedstawiciele Policji, oświaty, organizacji pozarządowych, ochrony zdrowia, jednostek pomocy społecznej, a także przedstawiciele komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi, czy prokuratorzy.

Zespół może tworzyć mniejsze grupy robocze. Spotkania w ich ramach powinny się odbywać nie rzadziej niż co trzy miesiące. Członkowie grup opracowują i realizują plany pomocy w przypadkach występowania przemocy w rodzinie. Następnie monitorują jego wdrażanie, dokumentują je i oceniają efekty podejmowanych działań. Członkowie mają dostęp do danych dotyczących stanu zdrowia i nałogów osób, którymi się zajmują, jak i orzeczeń o ich ukaraniu czy informacji o skazaniach. Jednocześnie są zobligowani do zachowania poufności. W tym celu składają oświadczenie, w którym zobowiązują się do ochrony informacji i danych, które uzyskali w trackie realizacji zadań Zespołu.