Jeżeli sprawca domowej przemocy nie ma skończonych 18 lat, to przewodniczący gminnego zespołu interdyscyplinarnego powinien zakończyć procedurę niebieskie karty (NK) ze względu na brak zasadności jej podejmowania.
Jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury niebieskie karty oraz wzorów formularzy niebieska karta (Dz.U. nr 209, poz. 1245) nie reguluje kwestii jej realizacji w stosunku do osób nieletnich, które są podejrzewane o stosowanie przemocy wobec swoich najbliższych. Jednak nie powinna ona być prowadzona wobec sprawców poniżej 18. roku życia, ponieważ takie osoby pozostają pod opieką prawną swoich rodziców.
Resort wyjaśnia, że procedura NK nie przewiduje prowadzenia pracy z niepełnoletnim. Do rozmowy z takim sprawcą nie jest też przystosowany druk formularza karty oznaczony literą D. W konsekwencji, jeżeli procedura NK została wszczęta wobec dziecka, to wtedy zgodnie z par. 18 ust. 1 pkt 2 wspomnianego rozporządzenia przewodniczący gminnego zespołu interdyscyplinarnego, do którego trafia druk dotyczący jej rozpoczęcia, powinien ją zakończyć, rozstrzygając o braku zasadności podejmowania działań.
Zakończenie procedury nie oznacza jednak, że przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie są zwolnieni z odpowiedzialności prowadzenia pracy z rodziną i dzieckiem w tym zakresie. W przypadku wystąpienia problemów wychowawczych, w tym w szczególności zachowań agresywnych, to nieletni w pierwszej kolejności powinien być objęty pomocą psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną. Jeżeli pomimo podjętych prób udzielenia wsparcia rodzice lub opiekunowie dalej nie mogą sobie poradzić z jego zachowaniem, to należy o tym powiadomić sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszym losie dziecka.